Blog

Kary za niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS w terminie

21.09.2020
Nowości podatkowe 2023

Terminowe składanie sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego jest obowiązkiem przedsiębiorców. Warto o to zadbać, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych.

Kto składa sprawozdanie finansowe do KRS?

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczy firm, które prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Wymóg ten obejmuje spółki kapitałowe, spółki osobowe oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Spółki wpisane do KRS mają 3 miesiące od dnia bilansowego na przygotowanie sprawozdania finansowego. W przypadku gdy rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, termin sporządzenia wygasa 31 marca. Kolejnym etapem jest zatwierdzenie sprawozdania przez odpowiednie organy w firmie (np. wszystkich wspólników) w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli do 30 czerwca.

W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego kierownik jednostki jest zobowiązany do złożenia we właściwym rejestrze sądowym (art. 69 ust. 1 UoR):

  • rocznego sprawozdania finansowego,
  • sprawozdania z badania (w przypadku gdy podlegało badaniu),
  • odpisu uchwały albo postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku lub pokryciu straty,
  • sprawozdania z działalności.

Zmiany terminów sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych w 2020 roku

Z powodu epidemii COVID-19 w 2020 roku terminy sporządzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego zostały wydłużone o 3 miesiące i upływają odpowiednio 30 czerwca i 30 września.

Jakie kary grożą za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie?

tryb przymuszający

W przypadku niezłożenia któregoś z wyżej wymienionych dokumentów sąd rejestrowy wdraża postępowanie przymuszające. Pierwszym krokiem jest wezwanie obowiązanych do złożenia dokumentów w wyznaczonym dodatkowym 7-dniowym terminie. Otrzymujący takie wezwanie powinien spełnić obowiązek rejestrowy w podanym terminie lub pisemnie usprawiedliwić jego niespełnienie.

grzywna

Brak dostarczenia wniosku lub brakujących dokumentów skutkuje nałożeniem grzywny na kierownika jednostki w granicach od 10 do 720 stawek dziennych. W 2020 roku stawka dzienna wynosi od 86,67 zł do 34 668 zł, dlatego kara grzywny może wahać się od 866,70 zł do 24 960 960 zł.

rozwiązanie spółki i wykreślenie z KRS

Sąd rejestrowy może uznać za zasadne niewszczynanie postępowania przymuszającego lub umorzenie trwającego. Będzie to podstawa do rozwiązania podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Podstawą do rozpoczęcia takiego postępowania jest także sytuacja, gdy podmiot wpisany do KRS dwa lata z rzędu nie złoży rocznych sprawozdań finansowych, mimo wezwania sądu rejestrowego.

kara ograniczenia wolności

Niedopełnienie obowiązku złożenia sprawozdania finansowego może skutkować także odpowiedzialnością karną. Kara ograniczenia wolności nałożona na kierownika jednostki (np. członka zarządu) może trwać od miesiąca do 2 lat.

ustanowienie kuratora

Sąd może ustanowić kuratora, który będzie prowadził sprawy firmy.

Na koniec warto wspomnieć, iż w przepisach nie są przewidziane wyjątki dotyczące sytuacji losowych, tj. złożenie sprawozdania finansowego po upływie terminu z powodu np. braku prądu czy awarii systemu.


ZOBACZ TAKŻE:


Katarzyna Kulik
Asystent Działu Sprawozdawczości w biurze rachunkowym MDDP Outsourcing w Warszawie