Blog

Krajowy System e-Faktur (KSeF) - kogo nie będzie dotyczył?

22.11.2023
Krajowy System e-Faktur

Krajowy System e-faktur to platforma do wystawiania i otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Od stycznia 2022 roku KSeF jest rozwiązaniem dobrowolnym, dopiero z dniem 1 lipca 2024 r. zacznie obowiązywać obowiązkowe e-fakturowanie.  Należy jednak pamiętać, że KSeF  nie obejmie wszystkich podatników. Niektóre jednostki zostaną z tego zwolnione, dla innych termin obowiązkowego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur  został przesunięty na styczeń 2025 roku. Sprawdź, czy możesz skorzystać ze zwolnienia z KSeF?

KSeF nie będzie dotyczył wystawiania faktur:

 1. przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca jej prowadzenia na terytorium kraju;
 2. przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, który posiada stałe miejsce jej prowadzenia na terytorium kraju, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności nie uczestniczy w dostawie towarów lub świadczeniu usług, dla których wystawiono fakturę;
 3. przez podatnika korzystającego z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII ustawy o vat w rozdziałach 7 (procedura nieunijna dotycząca niektórych usług), 7a (procedura w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób) i 9 (szczególna procedura dotycząca  sprzedaży na odległość towarów importowanych);
 4. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej;
 5. w przypadku odpowiednio udokumentowanych dostaw towarów lub świadczenia usług, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 106s. Artykuł ten daje możliwość Ministrowi Finansów określenia przypadków, dla których nie ma obowiązku wystawiana faktur ustrukturyzowanych ze względu na specyfikę niektórych rodzajów działalności, konieczność zapewnienia szczególnych sposobów dokumentowania czynności, możliwości techniczno – organizacyjne, czy też konieczność przeciwdziałania nadużyciom, związanych z unikaniem prawidłowego dokumentowania. Według projektu rozporządzenia chodzi tu o usługi:
 • przejazdu autostradą płatną, udokumentowanych fakturami w formie biletu jednorazowego,
 • przewozu osób na dowolną odległość: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, udokumentowanych fakturami w formie biletu jednorazowego,
 • w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które są pobierane opłaty trasowe, w tym usług objętych 0% stawką VAT, udokumentowanych fakturami, wystawianymi za okresy miesięczne przez Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO), Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) w imieniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Do końca roku 2024 obowiązku wystawiania e-faktur nie będą mieli podatnicy:

 1. zwolnieni z VAT podmiotowo lub przedmiotowo (u których sprzedaż jest zwolniona od podatku z uwagi na niskie obroty na podstawie 113 ust. 1 i 9 lub wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3),
 2. dokonujący czynności dokumentowanych fakturami, o których mowa w 106. e ust. 5 pkt 3 (tj. fakturami uproszczonymi, w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro), w tym paragonami fiskalnymi uznanymi za faktury,
 3. dokumentujący czynności fakturami wystawionymi przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Podatnicy, którzy nie będą mieli obowiązku wystawiania faktur w KSeF, będą mogli udostępniać je nabywcy w dowolnej postaci (papierowej lub elektronicznej) w uzgodniony z nim sposób.

Przygotuj się na tę cyfrową rewolucję w zarządzaniu dokumentami księgowymi! Skontaktuj się z nami, pomożemy dostosować Twój system pod KSeF lub przejmiemy wszystkie obowiązki za Ciebie!

Autor: Agnieszka Bojar – Manager w warszawskim biurze outsourcingowym MDDP Outsourcing 

Źródła:

 1. Ustawa z 16.06.2023 z zmianie ustawy od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przypadków odpowiednio udokumentowanych dostaw towarów lub świadczenia usług, w których podatnik nie ma obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych z 08.09.2023