Księgowa lista przebojów 2024

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2024 r.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych nie dotyczy każdej firmy. Podmioty, których wartość przychodów za poprzedni rok przekroczy określoną kwotę, będą zobowiązane do prowadzenia  ksiąg rachunkowych od 1 stycznia. W 2024 roku obowiązuje nowy (niższy) limit przychodów za 2023 obligujący do konieczności prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2024 r.

Rok 2024 przyniósł zmiany, które decydują o tym, czy podatnik może korzystać ze statusu „małego podatnika”. Od 2024 roku podmioty wskazane w art. 24. ust. 4, 4b, 4c oraz 4e i 4f ustawy o pdof (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.), których przychody za 2023 rok osiągnęły wartość co najmniej 9.218.200 zł, zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych powstaje z początkiem nowego roku obrotowego.

Kogo dotyczą zmiany?

 • osób fizycznych,
 • spółek cywilnych osób fizycznych,
 • spółek jawnych osób fizycznych,
 • spółek partnerskich,
 • przedsiębiorstw w spadku,
 • spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku.

Co spowodowało zmianę?

Limit przychodów dla ksiąg rachunkowych w kwocie 2 000 000 euro przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez NBP, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

2 października NBP podał, że średni kurs euro ustalony na pierwszy dzień roboczy października 2023 roku to 4,6091 zł. Jest to wartość niższa w porównaniu z kursem z ubiegłego roku, który wynosił 4,8272 zł. W związku z niższym kursem euro, kwota limitu dla pełnej księgowości, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku, jest również niższa.

Dla porównania limit z 2023 roku – 9.654.400 zł

Limit z 2024 roku – 9.218.200 zł

Różnica 436.200 zł

Jak obliczyć przychód, aby sprawdzić, czy został osiągnięty limit przychodów zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Ustalając, czy został osiągnięty limit przychodów zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych, przedsiębiorcy, którzy w 2023 r. prowadzili księgę podatkową, powinni zsumować przychody, o których mowa w art. 14 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof), czyli:

 • przychody zawarte w kolumnie 9,
 • przychody zwolnione z opodatkowania na podstawie art.21 ust. 1 pkt 121 updof,
 • umorzenie subwencji PFR,
 • wartość nieodpłatnych świadczeń.

Jeżeli kwota przychodów osiągniętych w 2023 r. jest niższa niż 9.218.200 zł, to dany podmiot może dobrowolnie zdecydować o przejściu z księgi podatkowej na księgi rachunkowe od nowego roku podatkowego.

Co zrobić, jeśli limit przychodów w euro został przekroczony?

Etap I.  Zamknięcie księgi przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2023 r.

Zamknięcia księgi dokonuje się z uwzględnieniem przepisów rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zamknięcie księgi wiąże się przede wszystkim z koniecznością podsumowania zapisów w księdze, sporządzenia spisu z natury, jego wyceny i ujęcia wartości spisu w księdze oraz ustalenia rocznego dochodu lub poniesionej straty.

Etap II. Sporządzenie inwentarza na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Inwentaryzację i wycenę składników aktywów i pasywów ujętych w inwentarzu sporządza się według przepisów ustawy o rachunkowości. Pozycje inwentarza sporządzonego przez jednostki, które nie prowadziły uprzednio ksiąg rachunkowych, powinny stanowić odpowiedniki lub rozwinięcia poszczególnych pozycji bilansu otwarcia.

Etap III. Wprowadzenie bilansu otwarcia do ksiąg rachunkowych z dniem 1 stycznia 2024 r.

Poszczególne wartości aktywów i pasywów, zawarte w sporządzonym inwentarzu wprowadza się na konkretne konta księgowe. Wprowadzenie na konta księgowe może odbywać się poprzez bezpośrednie wprowadzenie sald z inwentarza lub za pomocą dowodu wewnętrznego „PK – Polecenie księgowania”.

Autor: Patrycja Szczepańska – specjalista ds. VAT, biuro outsourcingu księgowości w Katowicach MDDP Outsourcing

W czym możemy pomóc?

 • Zbadamy czy jesteś obligowany do założenia ksiąg rachunkowych,
 • Zweryfikujemy progi przychodowe w Twojej firmie w kontekście obowiązkowego badania sprawozdania finansowego.

W ramach pełnej obsługi księgowej zapewniamy m.in.:

Zapytaj bezpłatnie o naszą ofertę: https://www.mddp-outsourcing.pl/kontakt/