Blog

Limity zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych w 2024 r.

02.01.2024

Już od 1 stycznia 2024 roku obowiązują nowe limity zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych, zatem tylko do końca 2023 r. obowiązywały wyższe zwolnienia dla niektórych świadczeń pracowniczych. Od 1 stycznia 2024 r. nastąpił powrót do starych, niższych limitów.

W ramach walki z pandemią, w  2020 r. czasowo zostały podniesione wybrane limity dla zwolnień w PIT związanych z zapomogami, benefitami pracowniczymi czy dopłatami do wypoczynku. Zgodnie z przepisami, wyższe limity obowiązują jednak tylko do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii, a to oznacza, że od nowego roku limity będą niższe niż te obowiązujące w tym roku.

Zgodnie z art. 52l ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym od 2020 r., limity zwolnień przedmiotowych od podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w art. 21 ust. 1. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kształtują się następująco:

  • pkt 9a – w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, wynosi 3 000 zł;
  • pkt 26 lit. b – w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, wynosi  10 00 zł;
  • pkt 67 – w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, wynosi 2 000 zł;
  • pkt 78 lit. b – w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, wynosi 3 000 zł.

Zwolnienia w PIT od 1 stycznia 2024 r.

Stan zagrożenia epidemicznego spowodowany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 został zniesiony z dniem 1 lipca 2023 r, dlatego od 1 stycznia 2024 r. wracamy do pierwotnych, niższych, kwot.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, art. 21 ustawy o PIT, wolne od podatku są m.in.

  • pkt 9. a — zapomogi, inne niż wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 26 u.p.d.o.f., wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1 000 zł;
  •  pkt 26 lit. b — zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci z innych źródeł — do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6 000 zł;
  • pkt 67 – wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1 000 zł. Należy jednak pamiętać, że rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi;
  • pkt 78 lit. b — dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu — dzieci i młodzieży do lat 18: z innych źródeł — do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 000 zł.

Z punktu widzenia pracowników, powrót do starych limitów jest więc zdecydowanie niekorzystny.

Anna Piotrowska, Junior Manager w warszawskim biurze MDDP Outsourcing

Źródło: Ustawa o PIT