Blog

Przesyłanie ksiąg rachunkowych do fiskusa. Kiedy stanie się obowiązkowe?

10.01.2024
przesyłanie księg rachunkowych

JPK_KR – księgi rachunkowe, czyli Jednolity Plik Kontrolny służy do przekazywania organom podatkowym zapisów ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych w postaci elektronicznej w schemacie danych xml. Zamierzeniem fiskusa było wprowadzenie obligatoryjnego prowadzenia ksiąg rachunkowych w formie elektronicznej i ich regularnego przesyłania w ramach struktury JPK. Księgi rachunkowe miały być przesyłane przez podatników do urzędu skarbowego w formie ustrukturyzowanej bez wezwania.

Początkowo zmiany miały wejść w życie od 1 stycznia 2023 roku, jednak zostały przesunięte w czasie i to dwukrotnie. Ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw obowiązek ten został przesunięty na 1 stycznia 2024 roku. Także i ten termin przestał obowiązywać na mocy ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Przesyłanie ksiąg rachunkowych przez podatników PIT

Według obowiązujących przepisów:

  • Podatnicy PIT będą mieli obowiązek przesyłać do urzędu skarbowego prowadzone przy użyciu programów komputerowych księgi (PKPiR), księgi rachunkowe oraz ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zaś podatnicy opłacający zryczałtowany podatek dochodowy — prowadzone komputerowo ewidencje przychodów i wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych — po raz pierwszy za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu:
  1. 31 grudnia 2025 r. – w przypadku podmiotów, które są zobowiązane przesyłać do urzędu JPK_VAT;
  2. 31 grudnia 2026 r. – w przypadku podmiotów innych niż określone w pkt 1.

Przesyłanie ksiąg rachunkowych przez podatników CIT

Podatnicy CIT będą mieli obowiązek przesyłać do urzędu skarbowego prowadzone przy użyciu programów komputerowych księgi rachunkowe po raz pierwszy za rok podatkowy albo obrotowy rozpoczynający się po dniu:

1) 31 grudnia 2024 r. – w przypadku:

  1. a) podatkowych grup kapitałowych,
  1. podatników i spółek niebędących osobami prawnymi, u których wartość przychodu uzyskanego w poprzednim roku podatkowym albo obrotowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedniego roku podatkowego albo obrotowego.

2) 31 grudnia 2025 r. – w przypadku podatników i spółek niebędących osobami prawnymi obowiązanych przesyłać ewidencję JPK_VAT;
3) 31 grudnia 2026 r. – w przypadku podatników i spółek innych niż określone w pkt 1 i 2.

Podsumowując, w 2024 r. nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg elektronicznie ani przesyłania ich w tej formie do urzędu skarbowego.

Jak widać obligatoryjne przekazywanie pliku JPK_KR ma być wprowadzane stopniowo, w pierwszej kolejności ma się odnosić do największych podatników oraz podatkowych grup kapitałowych, a dopiero później do podatników pozostałych.

 

AutorAgnieszka Bojar – Manager Księgowości, biuro rachunkowe w Warszawie MDDP Outsourcing

Źródła:

Ustawa  podatek dochodowy od osób prawnych z 15.02.1992 r.

Ustawa  podatek dochodowy od osób fizycznych 26.07.1991 r.