Blog

Księgowe i podatkowe nowości 2023 roku. O czym muszą wiedzieć płatnicy i podatnicy?

19.09.2023
Nowości podatkowe 2023

Przypominamy kilka najważniejszych zmian dotyczących obszarów podatkowych, kadrowych i księgowych w 2023 roku. Czym powinni zainteresować się podatnicy i jakie przepisy weszły w życie w 2023 roku? Poniżej przypominamy kilka istotnych zmian, jakie pojawiły się w tym roku.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia to również wzrost kar skarbowych

Ustawodawcy przewidzieli dwie waloryzacje minimalnego wynagrodzenia. Pierwsza weszła w życie wraz z początkiem roku i kwota została podwyższona do 3 490,00 zł brutto. Natomiast druga rozpoczęła się z dniem 1 lipca 2023. Od tego momentu wysokość minimalnego wynagrodzenia wynosi 3 600,00 zł brutto. Choć te zmiany są pocieszające, to wraz z nimi w życie weszły nowe przepisy dotyczące zmieniające wysokości grzywien, które reguluje Kodeks Karny Skarbowy. Tutaj, identycznie jak w przypadku podwyższania płacy minimalnej, ewolucje również nastąpiły dwukrotnie.

W poniższej tabeli prezentujemy zestawienie wysokościach kar i grzywien w stosunku do od kwalifikacji czynu wg. Kodeksu Karnego Skarbowego:

Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów, czyli KSR nr 15

Od 1 stycznia 2023 zostały uszczegółowione i objaśnione zasady wyceny, ujmowania i ujawniania informacji o przychodach osiąganych ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów. Wytyczne te znajdziemy w nowym KSR nr 15 (Dz. Urz. Min. Fin. z 2022 r. poz. 81.). Jest to bardzo przydatny standard ze względu na to, że w prawie bilansowym znajduje się niewiele informacji na ten temat.

KSR nr 15 rozwiewa wszelkie wątpliwości dotyczące do zasad, jakimi należy się kierować, określając moment rozpoznania przychodu. Opisuje także zagadnienie związane z korektami przychodów oraz wytyczne odnoszące się do umów zawieranych na szczególnych warunkach. Ustawa o Rachunkowości nie rozwija tego tematu, jednak należy mieć na uwadze, że stosowanie Krajowych Standardów Rachunkowości jest dobrowolne. Według art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości, możliwość stosowania krajowych standardów przez jednostkę powstaje tylko w zakresie, który nie jest bezpośrednio uregulowany przez przepisy zawarte w Ustawie o Rachunkowości.

Zgodnie z KSR nr 15, jednostka, odwołując się do zasady istotności, może przyjąć stosowanie uproszczeń w stosunku do postanowień standardu. Zwłaszcza w sytuacji, gdy miałoby to związek ze zbędnym wysiłkiem, który nie jest współmierny z uzyskanymi rezultatami. Przykładem może być jednostka, która osiąga dużą liczbę transakcji powiązanych z przychodami, ale ich wartość jednostkowa jest relatywnie niska. W takiej sytuacji dostępnym rozwiązaniem jest pogrupowanie transakcji w zbiory o wspólnej charakterystyce i wykazanie ich jako skumulowaną wartość. Tak przedstawione wyniki nie mają wpływu na zasadę istotności, ponieważ dane w sprawozdaniu finansowym nie zostaną wykazane w istotnie różnych wartościach, co umożliwia skorzystanie z uproszczenia. Jest to bardzo użyteczna wskazówka, którą warto zapamiętać.

Sprawozdanie z działalności fundacji – uproszczenie procesu sprawozdawczego

Na koniec, przypomnienie o wprowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości rozporządzeniu z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie jednolitego wzoru formularza sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. z 2022 r. poz. 2791). Ujednolicenie formularza korzystnie wpłynie na uproszczenie procesu sprawozdawczego. Dawniej w przepisach określony był tylko zakres sprawozdania z działalności fundacji ramowo (Dz.U. z 2001 r. nr 50 poz. 529).

To oczywiście nie wszystkie zmiany, jakie nastąpiły w tym roku. Serdecznie zapraszamy do śledzenia aktualności na blogu naszych ekspertów.

Autor: Daria Stachura – Starsza Księgowa w katowickim biurze rachunkowym MDDP Outsourcing

Źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19941210591/U/D19940591Lj.pdf