Blog

Przewodnik urlopowy - Odwołanie z urlopu część 4

27.06.2024

Zbliża się okres urlopowy i duża część pracowników planuje bądź już zaplanowała swoje wakacje. Prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego jest jednym  z  podstawowych praw pracownika, którego nie można się zrzec. W szczególnych przypadkach pracodawca może jednak odwołać pracownika z urlopu.  

Zmiana terminu przed rozpoczęciem urlopu

Pracodawca może przesunąć termin udzielonego wcześniej urlopu, jeśli wystąpiły szczególne potrzeby i nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

W takim przypadku, w porozumieniu z pracownikiem urlop może zostać przesunięty na inny termin. Jeżeli jednak pracodawca odwołuje pracownikowi urlop bez podania przyczyny, to dopuszcza się wykroczenia przeciwko prawom pracownika i może ponieść konsekwencje.   

Odwołanie pracownika z urlopu w trakcie jego trwania

Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego jest możliwe tylko wówczas, gdy jego obecności w pracy wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu, a powrót pracownika jest niezbędny, aby zapewnić ciągłość pracy. Przykładem takiej sytuacji może być nagła awaria lub choroba osoby zastępującej.  

Zarówno w przypadku zmiany terminu jak i odwołania pracownika z urlopu pracodawca ma obowiązek podać przyczynę takiego działania. Część urlopu, której pracownik nie wykorzystał  ze  względu na odwołanie może zostać wykorzystana w dowolnym innym terminie po uzgodnieniu z pracodawcą.  

W jaki sposób pracodawca może odwołać pracownika z urlopu?

Chcąc odwołać pracownika z urlopu, pracodawca powinien jednoznacznie zakomunikować pracownikowi konieczność przerwania wypoczynku i powrotu  do pracy   w  taki  sposób,  aby  mógł  on   zapoznać się z tym poleceniem.
Należy pamiętać, że pracownik przebywający na urlopie wypoczynkowym nie ma prawnego obowiązku odbierania telefonu i sprawdzania poczty elektronicznej. W związku z tym informując pracownika o konieczności przerwania urlopu i powrotu do pracy warto potwierdzić ustalenia  w  formie pisemnej.  

Jakie są konsekwencje odwołania z urlopu?

Zmieniając termin udzielonego urlopu lub odwołując pracownika z urlopu pracodawca ma obowiązek pokryć koszty poniesione przez pracownika, które miały bezpośredni związek  z  przerwaniem wypoczynku, takie jak np. koszt podróży powrotnej, opłaconych wcześniej noclegów, planowanych wycieczek za które pracownik nie otrzymał zwrotu pieniędzy od organizatora. Pracownik powinien w odpowiedni sposób udokumentować powyższe wydatki.  

W razie odwołania urlopu niezgodnie z kodeksem pracy, pracodawca naraża się na konieczność wypłaty odszkodowania w razie ewentualnego sporu z pracownikiem na drodze sądowej.

 

Autor: Maja Mendelewska, Specjalista ds. Kadr i Płac w warszawskim biurze MDDP Outsourcing 

 

Źródło:  
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465); 

 

Poznaj wszystkie artykuły z serii „Przewodnik urlopowy”: