Blog

Czy w czasie wakacji składkowych przedsiębiorca będzie mógł wystawiać faktury?

16.05.2024

Jak możemy przeczytać w projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw przyjętym przez rząd 19 marca 2024 r. (skierowanym do Sejmu 22 marca 2024 r.), przedsiębiorcy opłacający składki ubezpieczeniowe za siebie i maksymalnie 9 innych osób oraz osiągający roczne przychody do 2 mln euro, będą mogli być zwolnieni z opłacania składek na własne obowiązkowe ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe.

Zasady skorzystania z wakacji składkowych

Z rozwiązania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), bez względu na formę rozliczania podatku dochodowego (PIT, ryczałt, karta podatkowa). Wakacje składkowe są rozwiązaniem dobrowolnym, przedsiębiorca sam zdecyduje, czy i kiedy będzie chciał z niego skorzystać. Dzięki temu rozwiązaniu właściciel firmy wpisanej do CEIDG dostanie możliwość zwolnienia w jednym dowolnym miesiącu roku z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Regulacja ta nie będzie obowiązywać osób, które wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców.

Wakacje dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy w odniesieniu do niego samego (nie do osób przez niego ubezpieczanych, np. współpracujących czy jego pracowników).

Korzystając z wakacji, przedsiębiorca nie będzie musiał zawieszać własnej działalności. Oznacza to, że przedsiębiorca w danym okresie nadal będzie mógł m.in. uzyskiwać przychody i wystawiać faktury jak dotychczas.

Kiedy będzie można skorzystać z wakacji składkowych?

Aby skorzystać z rozwiązania, przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek do ZUS-u w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc.

Wniosek będzie można złożyć wyłącznie za pomocą profilu teleinformatycznego ZUS w formie dokumentu elektronicznego. Wniosek złożony poza wskazanym okresem czasowym lub gdy dojdzie do zgonu wnioskodawcy przed jego rozpatrzeniem, nie zostanie rozpatrzony. Informacja o tym fakcie będzie dostępna w systemie teleinformatycznym.

Przedsiębiorcy muszą też pamiętać o obowiązku złożenia deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych za miesiąc korzystania z wakacji składkowych. Obowiązujący termin jest taki sam, jak w przypadku innych przedsiębiorców tzn. do 20. dnia następnego miesiąca.

Data wejścia w życie

Zgodnie z planem możliwość skorzystania z tego rozwiązania ma się pojawić w ostatnim kwartale 2024 roku. Wszystko będzie uzależnione od tego, kiedy zostanie zakończony proces legislacyjny. Nowe przepisy mają bowiem wejść w życie 1. dnia miesiąca po upływie 4 miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Autor: Natalia Pietrasik, księgowa w warszawskim biurze MDDP Outsourcing

 

Źródła:

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-systemie-ubezpieczen-spolecznych-oraz-niektorych-innych-ustaw8

https://www.portalfk.pl/skladki/czy-w-czasie-wakacji-skladkowych-przedsiebiorca-bedzie-mogl-wystawiac-faktury-44051.html