Blog

Obliczanie podatku minimalnego krok po kroku

01.02.2024
Obliczanie podatku minimalnego

Podatek minimalny oblicza się niezależnie od tradycyjnego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Proces ten jest złożony i wymaga zastosowania zróżnicowanych metod. Sprawdź, jak to zrobić prawidłowo?

Podatek minimalny – definicja

Zgodnie z art. 24. ca. 1. Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek od spółek będących podatnikami w rozumieniu art. 3 ust. 1 oraz podatkowych grup kapitałowych, które w roku podatkowym:

1) poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo

2) osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 2%

– wynosi 10% podstawy opodatkowania (minimalny podatek dochodowy).

Metody obliczania podstawy opodatkowania

Obliczanie podatku minimalnego wymaga w pierwszym etapie ustalenia podstawy opodatkowania. Można tu skorzystać z dwóch metod — klasycznej i uproszczonej.

 1. Metoda klasyczna, w której można wyróżnić trzy elementy:
  1. kwotę odpowiadającą 1,5% wartości przychodów podatkowych z działalności operacyjnej osiągniętych w danym roku (innej niż z zysków kapitałowych),
  2. koszty finansowania dłużnego poniesione na rzecz podmiotów powiązanych w wysokości przekraczającej 30% podatkowej EBITDA,
  3. koszty nabycia niektórych usług i praw niematerialnych w wysokości przekraczającej 3.000.000 zł + 5% EBITDA, tj.:
 • usług doradczych badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze;
 • opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości takich jak np. prawa autorskie, licencje, know-how;
 • przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze.
 1. Metoda uproszczona

Podstawę opodatkowania stanowi tutaj wyłącznie 3% wartości przychodów z działalności operacyjnej (przychody podatkowe inne niż przychód z zysków kapitałowych) osiągniętych przez podatnika w danym roku.

O wyborze takiej metody trzeba będzie poinformować organ podatkowy w zeznaniu CIT składanym za rok podatkowy, w którym skorzystano z takiego uproszczenia.

Pomniejszenie podstawy opodatkowania

Po wyliczeniu podstawy opodatkowaniu z wykorzystaniem jednej z dwóch powyższych metod może być ona pomniejszona o:

 1. odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania w klasycznym CIT, np. darowizny i ulgi z wyłączeniem tzw. ulgi na złe długi (przy czym jeśli podatnik dokonał odliczeń, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot, zobowiązany będzie do ich doliczenia w zeznaniu składanym za rok, w którym zwrot otrzymał),
 2. przychody uwzględniane przy obliczaniu dochodu zwolnionego przy działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) czy w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI),
 3. przychody, które wyłączono przy obliczaniu straty podatkowej oraz udziału dochodów w przychodach dla celów podatku minimalnego

Autor: Natalia Pietrasik, księgowa w warszawskim biurze MDDP Outsourcing

Źródła:Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych