Blog

PPK - wybór instytucji finansowej

13.11.2019
Jak wybrać instytucję finansową do PPK?

Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie nie zaczyna się od podpisania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK. Musi je poprzedzić proces wyboru instytucji finansowej.

PPK przewidują, że to pracodawca samodzielnie odpowiada za dokonanie wyboru instytucji finansowej, a następnie podpisuje umowy za wszystkie osoby zatrudnione (które chcą być uczestnikami programu). Ma on jednak obowiązek skonsultować taką decyzję ze stroną społeczną, której przyznano prawo do konsultacji z pracodawcą w zakresie tej decyzji.

Strona społeczna, pracownicy, to nie tylko osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, ale również w oparciu o umowy zlecenia oraz pozostałe wskazane w ustawie. Dlatego w przedsiębiorstwach, w których nie działa organizacja związkowa, należy wziąć ich pod uwagę wyłaniając reprezentację w trybie przyjętym w firmie.

Pracownicy powinni uczestniczyć w wyborze PPK

Należy pamiętać, aby pracodawca stworzył realną możliwość osiągnięcia porozumienia i faktyczne zaangażowanie reprezentantów załogi pomimo tego, że obowiązek zawarcia porozumienia ma charakter wyłącznie konsultacyjny.

Poważne prowadzenie konsultacji jest konieczne, aby w przypadku ewentualnych zarzutów co do nierzetelnego sposobu ich prowadzenia, można było wykazać starania pracodawcy do osiągnięcia porozumienia. Jeżeli w wyniku konsultacji, na miesiąc przed upływem terminu zawarcia umowy o zarządzanie nie dojdzie do porozumienia, pracodawca sam wybiera instytucję finansową, mając na uwadze „najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych”.

Kryteria wyboru instytucji finansowej do PPK

Poza konsultacją z pracownikami, Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych wymienia (art. 7 ust. 3) wymienia również inne kryteria oceny:

PPK - Wybór instytucji finansowej

Lista kryteriów wyboru instytucji finansowej nie powinna się ograniczać do kryteriów wymienionych w ustawie. Należy ją rozszerzyć we własnym zakresie i ustalić sposób ich oceny, aby dochować wymaganej w ustawie należytej staranności przez pracodawcę. Te inne kryteria  mogą obejmować:

  • skalę działalności instytucji finansowej,
  • terminy wykonywania obowiązków wynikających z umowy,
  • warunki wypowiedzenie umowy,
  • sposób komunikacji i przepływu informacji,
  • dostarczanie narzędzia informatycznego dla pracowników, aby mieć możliwość kontroli  własnego konta (wgląd w stan dokonanych wpłat i wyniku funduszu).

Pracodawca musi być gotowy do wykazania, że wybór instytucji finansowej,  którego dokonał, spełnia przesłanki najlepiej rozumianego interesu  zatrudnionych. Dlatego proces wyboru powinien być rzetelnie  przeprowadzony i udokumentowany.

Choć ustawodawca nie nakłada na pracodawcę takiego obowiązku, należy rozważyć dokumentowanie, np. w formie pisemnej, procesu wyboru instytucji finansowej po to, aby wykazać dochowanie należytej staranności. A w przypadku osiągnięcia porozumienia z reprezentacją  pracowników lub związkami zawodowymi, podpisać protokół ustaleń.


ZOBACZ TAKŻE: