Blog

Przedłużone terminy zatwierdzania sprawozdań za 2019 rok

24.08.2020
Przedłużone terminy zatwierdzania sprawozdań za 2019 rok

W związku z epidemią COVID-19 zmianie uległy nie tylko terminy składania, ale także i zatwierdzania sprawozdań finansowych za rok 2019.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, przedsiębiorcy kończący rok obrotowy po dniu 29 września 2019 roku, jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 roku, mają przedłużony o trzy miesiące termin sporządzenia sprawozdań finansowych oraz ich zatwierdzenia.

Nowe terminy upływają:

 • 30 czerwca 2020 roku (nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego) – termin na sporządzenie sprawozdania finansowego i jego podpisanie,
 • 30 września 2020 roku (nie później niż w ciągu 9 miesięcy od dnia bilansowego) – termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

Powyższe terminy dotyczą również sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego skonsolidowanego przez Jednostkę dominującą oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej.

W przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF, czyli na przykład dla Spółek Giełdowych terminy na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych zostały przedłużone o 2 miesiące: do 31 maja 2020 roku oraz 31 sierpnia 2020 roku odpowiednio.

Zmiana pozostałych terminów zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Przesunięcie terminu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego o 3 miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF – o 2 miesiące powoduje, iż przesunięciu ulegną też następujące terminy:

 • zakończenia badania rocznego sprawozdania finansowego jednostek, które na podstawie art. 64 ustawy o rachunkowości powinno nastąpić przed zatwierdzeniem sprawozdania;
 • udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności jednostki i sprawozdania z badania (jeżeli spółka podlega badaniu), które na podstawie art. 68 ustawy o rachunkowości powinno nastąpić najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników lub walnym zgromadzeniem akcjonariuszy;
 • złożenia we właściwym rejestrze sądowym rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi wymaganymi dokumentami, które na podstawie art. 69 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości powinno nastąpić w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia (w odniesieniu do sprawozdania za 2019 roku dokumenty należy złożyć do KRS nie później niż do 15 października 2020 roku, dla jednostek podlegających nadzorowi KNF – do 15 września 2020 roku). Przypominamy, że do Krajowego Rejestru Sądowego należy złożyć poniższe dokumenty:
  • e-Sprawozdanie Finansowe (w wersji XML zgodnej ze wzorem Ministerstwa Finansów) podpisane elektronicznie przez każdego Członka Zarządu i osobę sporządzającą;
  • Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki (w wersji PDF) podpisane przez minimum jedną osobę z Zarządu;
  • Uchwały zatwierdzające Sprawozdanie Finansowe.
 • złożenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) rocznego sprawozdania finansowego (z wyjątkiem dodatkowych informacji i objaśnień do tego sprawozdania) wraz z innymi wymaganymi dokumentami do ogłoszenia, które na podstawie art. 70 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości powinno nastąpić w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia (w odniesieniu do sprawozdania za 2019 roku dokumenty należy złożyć w MSiG nie później niż do 15 października 2020 roku, dla jednostek podlegających nadzorowi KNF – do 15 września 2020 roku).

Warto zapoznać się ze zmianami terminów zatwierdzania sprawozdań finansowych, by uniknąć możliwej kary za niewywiązanie się ze swojego obowiązku sprawozdawczego.


ZOBACZ TAKŻE:


Liliia Grabovska
Specjalista w dziale sprawozdawczości w biurze rachunkowym MDDP Outsourcing w Warszawie