Blog

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Kiedy się opłaca?

28.09.2023
Ryczałt od przychodów ewidencjowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to uproszczona forma opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej. W ryczałcie podatek oblicza się jako procent od przychodu. Co ważne, przychodu nie można pomniejszyć o żadne koszty.

Kto może skorzystać z rozliczania się ryczałtem ?

 1. Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.
 2. Osoby fizyczne osiągające przychody, o których mowa w art. 10. ust. 1 pkt 6. ustawy o podatku dochodowym (tj. najem, podnajem, dzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze).
 3. Osoby fizyczne osiągające przychody ze sprzedaży (o której mowa w art. 20. ust. 1.c ustawy o podatku dochodowym).
 1. Przedsiębiorstwo w spadku, stanowiące jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej w okresie od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia:
 •  zarządu sukcesyjnego,
 • uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego.
 1. Osoby duchowne, prawnie uznanych wyznań.
 2. Spółki jawne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne.
 3. Rolnicy osiągający przychody ze sprzedaży w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Warunkiem jest nieprzekroczenie w poprzednim roku podatkowym limitu 2 mln. euro przychodu. Istnieje jednak pewna grupa przedsiębiorców, którzy nie posiadają możliwości wyboru ryczałtu. Chodzi tu przykładowo o firmy wytwarzające produkty opodatkowane podatkiem akcyzowym (oprócz energii), handlujące częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ce z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego, a także lombardy, kantory, apteki przedsiębiorstwa, które świadczą usługi na rzecz byłego pracodawcy.

Jakie są stawki ryczałtu ?

Stawki ryczałtu wahają się od 2% do 17%. O tym, z jakiej stawki będzie mógł skorzystać dany przedsiębiorca, decyduje rodzaj prowadzonej przez niego działalności. Wysokość stawek przypisana jest do konkretnych numerów Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w Ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 1998 Nr 144. poz. 930., ze zm.).

Dla przykładu:

 • 2% – dla przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy;
 • 3% – dla przychodów z działalności gastronomicznej (bez sprzedaży alkoholu powyżej 1,5%), usług w handlu, usług związanych z produkcją zwierzęcą, i z odpłatnego zbycia składników wykorzystywanych w działalności gospodarczej;
 • 5,5% – dla przychodów z robót budowlanych, działalności wytwórczej;
 • 8,5% – dla przychodów z prowizji komisowej, działalności usługowej (w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży alkoholu powyżej 1,5%); stawka ryczałtu 8,5% dla przychodów do 100 000 zł i 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 zł z wynajmu nieruchomości, wynajmu samochodów, motocykli, środków transportu wodnego i lotniczego, z usług związanych z zakwaterowaniem;
 • 10% – dla przychodów z usług kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek;
 • 12% – dla przychodów z usług dotyczących wydawania pakietów gier komputerowych, oprogramowania, usług związanych z doradztwem w zakresie kupna sprzętu komputerowego, instalacji oprogramowania, zarządzania siecią;
 • 14% – dla przychodów z usług opieki zdrowotnej, usług architektonicznych, inżynierskich;
 • 15% – dla przychodów z usług pośrednictwa w sprzedaży hurtowej, parkingowych, usług związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją, reklamowych oraz badania rynku i opinii publicznej;
 • 17% dla przychodów osiąganych przez przedstawicieli wolnych zawodów.

Jakie obowiązki ewidencyjne należą do przedsiębiorstwa rozliczającego się ryczałtem?

Przedsiębiorca, który rozlicza się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, musi:

 • ewidencjonować przychody,
 • prowadzić ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • przechowywać dowody zakupów towarów,
 • prowadzić ewidencję do celu VAT (czynny podatnik VAT).

Przedsiębiorca jest zobowiązany również do samodzielnego ustalenia wysokości podatku, podsumowując wszystkie przychody w konkretnym okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale). Ustalony przychód pomniejsza się o zapłacone składki społeczne i 50% zapłaconej składki zdrowotnej, a następnie wylicza się podatek zgodnie z obowiązującą stawką.  Właściwie wyliczony podatek wpłaca się do urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca za rozliczany okres. Jeżeli firma w poprzednim roku osiągnęła przychód niższy niż 200 tys. euro, może opłacać ryczałt w systemie kwartalnym (w przeliczeniu na PLN 965 400 zł).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych — podsumowanie

Ryczałt może być opłacalny dla przedsiębiorców, którzy nie ponoszą wysokich wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przed przystąpieniem do systemu rozliczeń w formie opodatkowania ryczałtem warto się zastanowić przede wszystkim, czy jesteś przedsiębiorcą spełniającym warunki do objęcia tym opodatkowaniem, czy prowadzona działalność nie nastręczy problemów z ustaleniem odpowiedniej stawki ryczałtu oraz, czy jest to korzystniejsze rozwiązanie od gromadzenia kosztów.

Warto skonsultować się z księgowym czy doradcą podatkowym, by po przeprowadzeniu audytu całokształtu działalności ocenić, jaka forma opodatkowania będzie dla nas najkorzystniejsza.

Autor: Katarzyna Jędrzejewska – Młodsza księgowa w katowickim biurze rachunkowym MDDP Outsourcing

Źródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00263