Blog

Tydzień z ... Zamknięciem Roku- najważniejsze informacje

18.03.2022
Zamknięcie roku

W roku 2022 – podobnie jak w latach ubiegłych odroczono termin na przygotowanie sprawozdań finansowych oraz rozliczenie CIT. Jednak nie oznacza to, że przedsiębiorcy nie mają innych obowiązków sprawozdawczych, które należy spełnić z końcem marca 2022 r.

W niniejszym artykule skupimy się na tym jakie obowiązki związane z zakończeniem roku muszą być zrealizowane z końcem marca. Zapraszamy!

Formularz CBP

Z dniem 31 marca mija termin na złożenie  informacji CBC-P(2) tj. Powiadomienia w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów.

Formularz CBC-P służy jednostkom wchodzącym w skład grupy podmiotów do przekazywania powiadomienia, o których mowa w art. 86 ust.1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. poz. 648), tj. wskazania jednostki raportującej oraz państwa, w którym zostanie przekazany właściwy raport CbC-R.

Obowiązek składania CBC-P dotyczy polskich podmiotów wchodzących w skład grup kapitałowych, które są objęte obowiązkiem złożenia informacji o grupie podmiotów w innym państwie lub terytorium niż Rzeczypospolita Polska.

Informacja IFT-2R

Już 31 marca mija termin na złożenie informacji IFT-2R z tytułu wypłat na rzecz nierezydentów.

Kiedy wypełniamy IFT-1R a kiedy IFT-2R? Jakie są terminy składania IFT?

• IFT-1R, dotyczy wypłat na rzecz osób fizycznych, sporządzany w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym;
• IFT-2R, dotyczy wypłat na rzecz osób prawnych, sporządzany w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku, w którym dokonano wypłat.


W przypadku, gdy wypłata jest dokonywana na rzecz nierezydenta będącego osobą prawną lub osobą fizyczną, podatek u źródła powinien być co do zasady pobrany z następujących wspólnych tytułów:

• od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP;
• z odsetek;
• z praw autorskich lub praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw;
• z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego, naukowego, środka transportu;
• za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how);
• z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej;
• z usług doradczych, księgowych, badania rynku, prawnych, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz ze świadczeń o podobnym charakterze;
• z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w polskich portach przez zagranicznych przedsiębiorców;
• z przychodów uzyskanych na terytorium RP przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej.

Dodatkowo w przypadku, gdy odbiorcą świadczenia jest osoba fizyczna, co do zasady podatek powinien być pobrany przez płatnika:

• z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej, publicystycznej;
• z umów zleceń, o dzieło, kontraktów menedżerskich oraz jako zryczałtowany podatek dochodowy, który dotyczy także rezydentów, m.in.:
• od wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową (z wyjątkiem wolnych od podatku);
• od należności, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 5–9 u.p.d.o.f., jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekraczała 200 zł (m.in. z umowy zlecenia);
• z dochodów z udziału w funduszach kapitałowych.


Gdzie składamy IF-2/IFT-2R : • W przypadku podatników CIT od 2021 r. właściwym organem do wszystkich czynności jest Lubelski Urząd Skarbowy,
• W przypadku podatników PIT informacja IFT składana jest do urzędu właściwego dla opodatkowania osób zagranicznych, ale PIT-8AR składane są do urzędu skarbowego płatnika

Najważniejsze informacje w tym zakresie możecie znaleźć w osobnym wpisie : https://www.mddp-outsourcing.pl/tydzien-z-ift/

Informacja ORD-U

31 marca mija termin na przekazanie urzędowi skarbowemu rocznej informacji o umowach zawartych z nierezydentami ORD-U za 2021 r. przez podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Informacje ORD-U składa się gdy:

 • jedna ze stron tej umowy, bezpośrednio lub pośrednio, bierze udział w zarządzaniu lub kontroli drugiej strony umowy, albo posiada udział w jej kapitale uprawniający do co najmniej 5% wszystkich praw głosu oraz gdy inny podmiot, niebędący stroną umowy, równocześnie bierze udział, bezpośrednio lub pośrednio, w zarządzaniu lub kontroli podmiotów będących stronami umowy albo posiada udziały w kapitałach tych podmiotów uprawniające, w każdym z nich, do co najmniej 5% wszystkich praw głosu – w informacjach tych uwzględnia się umowy, które zostały zawarte w roku podatkowym z tym samym nierezydentem, a suma należności albo suma zobowiązań wynikająca z tych umów przekroczyła równowartość 300.000 euro; lub
 • nierezydent, będący stroną umowy, posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu odrębnych przepisów – w informacjach uwzględnia się umowy, w których jednorazowa wartość należności albo zobowiązań przekroczyła równowartość 5.000 euro.

Obowiązek informacyjny nałożony na spółki nieruchomościowe

31 marca 2022 r. upływa termin, w którym:

 • spółki nieruchomościowe; oraz
 • podatnicy posiadający, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze,
   

zobowiązane są złożyć niniejsze informacje:

 • w przypadku informacji przekazywanych przez spółki nieruchomościowe – podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziały wraz z podaniem ich liczby posiadanych przez każdego z nich,
 • w przypadku informacji przekazywanych przez podatników będących wspólnikami spółek nieruchomościowych – liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziałów.

Przez udziały rozumie się również akcje, ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze.
 
Oświadczenie należy złożyć drogą elektroniczną do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, przy użyciu np. firmowego profilu zaufanego.

Opłata środowiskowa

31 marca to czas na opłatę środowiskową. Do tego dnia, podmioty korzystające ze środowiska muszą rozliczyć i wnieść opłatę z tytułu korzystania ze środowiska w 2021 r.

Opłata jest należna tytułem:

 • wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza np.: z kotłowni,
 • z procesów technologicznych, np.: malowania, lakierowania, spawania, wędzenia itp.,
 • ze spalania paliw w silnikach spalinowych,
 • z przeładunku benzyn silnikowych (np. stacje paliw),
  emisji gazów cieplarnianych w ramach przydzielonych uprawnień, składowania odpadów.

Podmiotami korzystającymi ze środowiska są:

 • przedsiębiorcy w rozumieniu Prawa przedsiębiorców oraz przedsiębiorcy zagraniczni w rozumieniu przepisów ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
 • jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu Prawa przedsiębiorców,
  W ramach obowiązków sprawozdawczych konieczne jest złożenie do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska wykaz, który zawiera informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za dany rok kalendarzowy. Na jego konto trzeba też uiścić należną opłatę.

Co ważne- nie wnosi się opłat za korzystanie ze środowiska, jeśli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska (np. wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza) nie przekracza 800 zł. Nie zwalnia to jednak z obowiązku złożenia rocznego wykazu. Z tym że wykazów i informacji nie trzeba składać, gdy wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł.

Autor: Agnieszka Piętak, Manager obszaru Księgowości w MDDP Outsourcing.