Blog

Zwolnienia z podatku minimalnego

29.02.2024
zwolnienia z podatku minimalnego

Podatek minimalny będą musieli płacić podatnicy, którzy wykazują za niski dochód lub wykazują stratę podatkową.

Podatek minimalny – definicja

Zgodnie z art. 24ca. 1. Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek od spółek będących podatnikami w rozumieniu art. 3 ust. 1 oraz podatkowych grup kapitałowych, które w roku podatkowym:

 1. poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo
 2. osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 2%

– wynosi 10% podstawy opodatkowania (minimalny podatek dochodowy).

Kogo obejmie podatek minimalny?

W praktyce podatkowi minimalnemu podlegać będą:

 1. Spółki, mające siedzibę lub zarząd w Polsce (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, proste spółki akcyjne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne,
 2. Podatkowe grupy kapitałowe (PGK).

Zwolnienia przedmiotowe z podatku minimalnego

Zgodnie z art. 24ca ust. 2, dla celów podatku minimalnego nie trzeba będzie uwzględniać m.in. następujących pozycji:

 1. Zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne, kosztów wynikających z nabycia, wytworzenia lub ulepszenia środków trwałych lub wykorzystywania środków trwałych na podstawie umowy określonej w art. 17a pkt 1 (umowy leasingu), jeżeli odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający;
 2. Kosztów z tytułu opłat wynikających z umowy leasingu operacyjnego;
 3. Przychodów oraz kosztów związanych z transakcjami, które objęte są cenami regulowanymi pod warunkiem, że w odniesieniu do tych transakcji podatnik poniósł stratę albo jego „rentowność” nie przekroczyła 2%;
 4. Wzrostu kosztów uzyskania przychodów z tytułu zakupu energii elektrycznej, cieplnej lub gazu przewodowego, stanowiącego dodatnią różnicę między kosztami uzyskania przychodów poniesionymi z tego tytułu w roku podatkowym, za który należny jest minimalny podatek dochodowy, a kosztami uzyskania przychodów poniesionymi z tego tytułu w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok;
 5. Niektórych zapłaconych podatków i opłat tj. podatku akcyzowego, podatku od sprzedaży detalicznej, podatku od gier, opłaty paliwowej oraz opłaty emisyjnej;
 6. Zaliczonej odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów kwoty podatku akcyzowego zawartego w cenie wyrobów akcyzowych kupowanych i sprzedanych przez podatnika dokonującego obrotu tymi wyrobami;
 7. 20% kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne oraz wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (ppk).

Zwolnienia podmiotowe od podatku minimalnego

Zgodnie z art. 24ca ust. 14, od podatku minimalnego zwolnieni będą podatnicy:

 1. Rozpoczynający działalność (zwolnienie będzie działało przez pierwsze 3 lata prowadzenia działalności. W praktyce podatek minimalny będzie dotyczył nowych podatników CIT najwcześniej w 4 roku prowadzenia działalności),
 2. Jeżeli w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy,
 3. Raportujący niską rentowność incydentalnie (nie zapłacą zasadniczo podatnicy, którzy w jednym z ostatnich trzech lat podatkowych osiągnęli rentowność powyżej wskaźnika 2%),
 4. Których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i jeżeli podatnik nie posiada:
  • bezpośrednio lub pośrednio, więcej niż 5%: – udziałów (akcji) w kapitale innej spółki lub – ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną,
  • innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym,
 5. Dla grupy podatników (w której jedna spółka posiada przez cały rok podatkowy bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 75% udział odpowiednio w kapitale zakładowym, kapitale akcyjnym lub udziale kapitałowym pozostałych spółek wchodzących w skład tej grupy),

Aby to wyłączenie miało zastosowanie, powinny zostać spełnione warunki:

 • rok podatkowy spółek musi obejmować ten sam okres oraz
 • obliczony za rok podatkowy udział łącznych dochodów spółek w ich łącznych przychodach musi być większy niż 2%.
 1. Stosujący ceny regulowane,
 2. Działający w niektórych branżach, np. prowadzący gospodarkę komunalną, przedsiębiorstwa górnicze, instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, branża faktoringowa, firmy zajmujące się eksploatacją w transporcie międzynarodowym statków morskich lub powietrznych, działalnością leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej czy wydobywaniem kopalin wskazanych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze,
 3. Mali podatnicy, postawieni w stan upadłości, likwidacji lub objęci postępowaniem restrukturyzacyjnym, podatnicy będący stroną umowy o współdziałanie.

Autor: Natalia Pietrasik, księgowa w warszawskim biurze MDDP Outsourcing

Źródło: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych