Blog

Zwolnienie z CIT w przypadku niektórych dotacji. Zmiany od 1 stycznia 2024 r.

28.11.2023
Zwolnienie z CIT

Wiele firm korzysta z różnorodnych dotacji, które mogą pomóc w ekspansji na nowe rynki, wprowadzeniu nowych technologii, informatyzacji i wielu innych działań biznesowych. Otrzymane środki z tytułu dotacji unijnych czy rządowych stanowią przychód z działalności gospodarczej, który korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego. Od stycznia 2024 r. ustawodawca wprowadza zmiany, które dają możliwość opodatkowania lub zwolnienia z CIT otrzymanych dotacji.

Od 2024 r. podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą mogli zdecydować czy stosują zwolnienie z CIT w odniesieniu do określonych dotacji, subwencji, dopłat, innych nieodpłatnych świadczeń lub kwot otrzymanych od agencji rządowych lub agencji wykonawczych.

Jakie dotacje są wolne od podatku dochodowego?

Obecnie wolne od podatku dochodowego są:

  • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych (art. 17 ust. 1 pkt 21. ustawy o PDOP),
  • dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach (art. 17 ust. 1 pkt 47 ww. ustawy),
  • kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach (art. 17 ust. 1 pkt 48 ww. ustawy).

Ustawą z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku określono, iż podatnik może nie stosować zwolnień, o których mowa w art. 17. ust. 1 pkt 21, 47 lub 48 PDOP, w odniesieniu do określonych dotacji, subwencji, dopłat, innych nieodpłatnych świadczeń lub kwot otrzymanych od agencji rządowych, lub agencji wykonawczych. Warunkiem jest złożenie do urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o rezygnacji ze stosowania tych zwolnień. Oświadczenie to należy złożyć do upływu terminu złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym podatnik otrzymał dotację.

Czy koszty sfinansowane z dotacji będą kosztem podatkowym?

Jednocześnie wydatki i koszty, w tym odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowane z dochodów (przychodów), których dotyczy to oświadczenie, będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Tym samym nie będzie tu mieć zastosowania wyłączenie z kosztów podatkowych, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 48 i 58 ww. ustawy.

W praktyce oznaczać to będzie, iż otrzymana dotacja decyzją podatnika będzie zaliczona do przychodów podatkowych, a wydatki sfinansowane tą dotacją będą kosztem podatkowym.

Możliwość rezygnacji ze zwolnienia z otrzymanych dotacji będą mieli także płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zmiana wejdzie w życie od 01 stycznia 2024 roku.

 

Autor: Agnieszka Bojar – Manager w warszawskim biurze outsourcingu księgowości MDDP Outsourcing

Źródła:

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku