Blog

Amortyzacja budynków i budowli. Zmiany w 2024 roku

31.01.2024
Amortyzacja budynków i budowli

Podatnicy PIT oraz CIT, którzy w rozumieniu ustawy z dnia 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców, posiadają status mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy lub średniego przedsiębiorcy, zyskają możliwość indywidualnego ustalenia stawki amortyzacji dla środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie.

Przez wskazane środki trwałe rozumie się budynki (lokale) niemieszkalne oraz budowle zaliczane do grupy 1 oraz 2 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), wprowadzone po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (WNiP).

W celu zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji muszą zostać spełnione dwa warunki:

1. Lokalizacja środka trwałego na obszarze gminy znajdującej się w powiecie, gdzie przeciętna stopa bezrobocia wynosi co najmniej 120% przeciętnego bezrobocia w kraju,

2. Lokalizacja w gminie, w której wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest niższy niż 100% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin.

Kryterium wyznaczającym okres amortyzacji środka trwałego będzie przeciętna stopa bezrobocia występująca w powiecie, w której gminie zlokalizowany będzie środek trwały.

Zostały przyjęte następujące wartości:

– 120%-170% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, w tym przypadku okres amortyzacji nie będzie mógł być krótszy niż 10 lat;

-powyżej 170% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, w takim przypadku okres amortyzacji nie będzie mógł być krótszy niż 5 lat.

Aby móc zastosować krótszy okres amortyzacji środka trwałego, podatnik będzie musiał spełnić określone warunki. Ustalono, że zostaną one spełnione, jeśli w danym miesiącu wystąpi jedno z poniższych zdarzeń:

  1. Uprawomocni się decyzja o pozwoleniu na budowę, lub
  2. Minie termin na wniesienie sprzeciwu wobec dokonanego zgłoszenia budowy lub zostanie wydane zaświadczenie informujące o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, lub
  3. Środek trwały zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych po raz pierwszy- jeśli wytworzenie tego środka trwałego nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy albo z innych przyczyn nie doszło do wydania takiej decyzji lub dokonania zgłoszenia.

Przepisy, które wprowadzają zmiany w okresie amortyzacji budynków i budowli, czyli art.22. j ust. 7-13 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) oraz art. 16. j ust. 7-13 tejże ustawy będą miały zastosowanie gdy powyższe zdarzenia będą miały miejsce po 31.12.2023.

Co ważne wprowadzone zmiany będą stanowiły pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach obowiązujących w aktach prawa Unii Europejskiej. Zmiana przepisów oznaczać będzie dla określonych podatników znaczne preferencje, ponieważ skróci okres amortyzacji budynków i budowli niemieszkalnych z 40 lat 5 lub 10 lat w zależności od poziomu bezrobocia.

Warto również pamiętać Minister właściwy do spraw finansów publicznych każdego roku do 31 grudnia będzie ogłaszał w drodze obwieszczenia w „Monitorze Polskim” wartości wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie oraz wartość wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin w kraju.

Ustawa zmieniająca weszła w życie z dniem 01.01.2024 roku. Otwiera ona nowe perspektywy dla podmiotów gospodarczych, umożliwiając im bardziej elastyczne zarządzanie kosztami oraz optymalizację obciążeń podatkowych.

Autor: Justyna Cąkała – księgowa w MDDP Oursourcing, profesjonalne biuro outsourcingu księgowości Warszawa