Blog

Stawki, podatki i opłaty lokalne w 2024 r.

23.01.2024
opłaty lokalne 2024

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych podlegają corocznej indeksacji na następny rok podatkowy o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, a minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza je, w drodze obwieszczenia, w Monitorze Polskim, zaokrąglając w górę do pełnych groszy.

W dniu 14 lipca 2023 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w swoim komunikacie ogłosił, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy roku 2022 wyniósł 115,0 (Monitor Polski poz. 713), a to oznacza, że górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2024 r. będą o 15% wyższe niż te obowiązujące w roku 2023.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 r., opublikowane w Monitorze Polskim z 1 sierpnia 2023 r, poz. 774 reguluje nowe maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2024. Kształtują się one następująco:

Stawki podatku od nieruchomości w 2024 r.:

Stawki podatku od gruntów:

 1. a) związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (bez względu na  kwalifikację w ewidencji gruntów i budynków) – 1,34 zł od 1 m2 powierzchni,
 2. b) pod stojącymi wodami powierzchniowymi lub płynącymi wodami powierzchniowymi , jak również jezior czy i sztucznych zbiorników – 6,66 zł od 1 ha powierzchni,
 3. c) pozostałych, w tym zarezerwowanych dla odpłatnej statutowej organizacji pożytku publicznego – 0,71 zł od 1 m2 powierzchni,
 4. d) niezabudowanych w obszarze rewitalizacji (ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,Dz. U. z 2021 r. poz. 485), które są położone na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, które obejmuje wyłącznie te rodzaje zabudowy (ale tylko wówczas, gdy od dnia wejścia w życie planu zagospodarowania przestrzennego dla  tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego) – 4,39 zł od 1 m2 powierzchni;

2) Stawki podatków od budynków lub ich części:

 1. a) dla budynków mieszkalnych – 1,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 2. b) dla budynków związanych z  działalnością gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych albo ich części, które są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – 33,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 3. c) dla budynków wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej w obszarze obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 15,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 4. d) dla budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (zgodnie z przepisami o działalności leczniczej), wykorzystywanych przez podmioty, które udzielają tychże świadczeń – 6,76 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 5. e) pozostałych budynków, w tym używanych do prowadzenia odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 11,17 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Stawki podatku od środków transportowych na 2024 r.:

1) podatek od samochodu ciężarowego, którego dopuszczalna masa całkowita mieści się w granicach powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton. Jest to uzależnione od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

 1. a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1 173,19 zł,
 2. b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1 957,12 zł,
 3. c) powyżej 9 ton – 2 348,52 zł;

2) podatek od samochodu ciężarowego z  dopuszczalną masą całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton – 4 481,57 zł – przy czy, w zależności od czynników) takich jak liczba osi, dopuszczalna masa całkowita pojazdu i rodzaj zawieszenia – stawki podatku nie mogą być niższe niż kwoty określone w załączniku nr 1 do ustawy;

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą, lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton  – 2 739,90 zł;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, który jest przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, których dopuszczalna masa całkowita jest równa lub wyższa niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

 1. a) do 36 ton włącznie – 3 463,95 zł,
 2. b) powyżej 36 ton – 4 481,57

– z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy;

5) od przyczepy i naczep, która łącznie z pojazdem silnikowym ma całkowitą masę w przedziale od 7 ton i poniżej 12 ton. Wyjątek stanowią przyczepy i naczepy związane wyłącznie z działalnością rolniczą, która jest prowadzona przez podatnika podatku rolnego – 2 348,52 zł;

6) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton. Wyjątek stanowią tu przyczepy i naczepy związane wyłącznie z działalnością rolniczą, która jest prowadzona przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

 1. a) do 36 ton włącznie – 2 739,90 zł,
 2. b) powyżej 36 ton – 3 463,95 zł,

– przy czym w zależności od liczby osi, rodzaju zawieszenia i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu – stawki podatku nie mogą być niższe niż kwoty określone w załączniku nr 3 do ustawy;

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 1. a) mniejszej niż 22 miejsca – 2 773,16 zł,
 2. b) równej lub większej niż 22 miejsca – 3 506,02 zł.

Stawki opłat lokalnych na 2024 r.:

 1. a) opłata targowa – 1 096,39 zł dziennie,
 2. b) opłata miejscowa w miejscowościach, które posiadają korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tychże celach – 3,22 zł dziennie,
 3. c) opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej – 4,54 zł dziennie,
 4. d) opłata uzdrowiskowa – 6,21 zł dziennie,
 5. f) opłata od posiadania psów – 173,57 zł rocznie od jednego psa,
 6. g) stawka części zmiennej opłaty reklamowej – 3,62 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie,
 7. h) stawka części zmiennej opłaty reklamowej – 0,33 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie.

Należy jednak pamiętać, że obwieszczenie określa stawki maksymalne, a o faktycznej wysokości stawek obowiązujących w danej gminie na dany rok decydują jej radni w formie uchwały. Nie mogą one jednak być wyższe od tych ustalanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Autor: Anna Piotrowska, Junior Manager, księgowość dla firm Warszawa, MDDP Outsourcing

 Źródła: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych