Blog

Wypłata dywidendy. Obowiązki podatkowe

19.04.2024
Wypłata dywideny

Dla podmiotów, których rok finansowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z dniem 31 marca upłynął termin na zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego. Jest to wstępne zamknięcie, sprawozdanie może podlegać jeszcze zmianom. Najpóźniej do 30 czerwca sprawozdanie powinno być zatwierdzone przez wspólników, którzy podejmują decyzję w formie uchwały o przeznaczeniu osiągniętego zysku bądź pokryciu straty. Spółka może przekazać zysk m.in. na kapitał zapasowy, rezerwowy, może nim pokryć straty z lat ubiegłych albo przekazać na wypłatę dywidendy czy nagród dla pracowników. W tym artykule skupiono się na rozliczeniach związanych z wypłatą dywidendy między polskimi podmiotami.

Dywidendy wypłacane wspólnikom są opodatkowane podatkiem PIT lub CIT (w zależności od tego, czy są to osoby fizyczne, czy prawne).

Podatek od dywidendy potrąca wypłacająca ją spółka kapitałowa. Otrzymujący dywidendę  udziałowiec/akcjonariusz nie opłaca już podatku dochodowego. Podatek od dywidendy pobiera się według zryczałtowanej stawki 19% PIT lub CIT. Co istotne podatnikom CIT przysługuje, po spełnieniu dodatkowych warunków, zwolnienie od tego podatku. Ustawodawca nie przewidział takiego zwolnienia w ustawie o PIT.

Wypłata dywidendy podatnikowi PIT

Dywidenda otrzymana przez osobę fizyczną stanowi u niej przychód z kapitałów pieniężnych. Przychód ten powstaje, co do zasady, w dacie otrzymania dywidendy przez udziałowca czy akcjonariusza.

Spółka wypłacająca dywidendę pobiera — jako płatnik — zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% w dniu wypłaty dywidendy. A następnie przekazuje go  na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrała podatek.

Do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym spółka zobowiązana jest złożyć deklarację PIT 8AR do urzędu skarbowego.

Przekazanie dywidendy podatnikowi CIT

Dla podatnika CIT przychody z tytułu dywidendy stanowią przychody z zysków kapitałowych.

Spółka wypłacająca jako płatnik pobiera zryczałtowany podatek w wysokości 19% i wpłaca go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrała podatek. Dodatkowo spółka przesyła do urzędu deklarację CIT 6R  o wysokości pobranego podatku w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku. Informację o dywidendzie podatnik wykaże także w CIT 8/O stanowiącym załącznik do zeznania CIT 8.

Wypłata dywidendy podatnikowi CIT korzysta ze zwolnienia?

Podmiot wypłacający dywidendę jako płatnik nie pobierze zryczałtowanego podatku jeśli wspólnik (podatnik CIT) złoży oświadczenie CIT 5 o przeznaczeniu dywidendy na cele statutowe lub inne określone w art. 17 ust 1 ustawy PDOP.

Ustawa PDOP (art. 22 ust. 4 i 6) dopuszcza zwolnienie od podatku dochodowego od wypłaconej dywidendy po spełnieniu określonych warunków:

  • wypłacającym dywidendę jest spółka mająca siedzibę lub zarząd w Polsce,
  • uzyskującym przychody z dywidend jest spółka podlegająca w Polsce lub w innym państwie członkowskim UE, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
  • spółka uzyskująca dywidendę, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% (w przypadku spółki szwajcarskiej – nie mniej niż 25%) udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendę,
  • spółka uzyskująca dywidendę nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Zwolnienie od podatku dochodowego przychodów z dywidend jest możliwe, jeżeli warunek posiadania udziałów (akcji) w spółce wypłacającej dywidendę jest spełniony nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania odpowiedniej ilości udziałów (akcji) przez spółkę uzyskującą przychody z dywidendy upływa po dniu uzyskania tych przychodów.

Przy weryfikacji warunków zastosowania zwolnienia, płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności.

Mechanizm pay & refund, który polega na poborze podatku u źródła od wypłaconej dywidendy powyżej 2 mln zł, a następnie wnioskowania do urzędu o jego zwrot, nie dotyczy polskich rezydentów podatkowych posiadających siedzibę w Polsce.

Autor: Agnieszka Bojar — Manager w MDDP Outsourcing, biuro rachunkowe Warszawa