Blog

Druk ZAW-NR w praktyce

14.01.2020
Rola mierników efektywności w procesie redukcji kosztów

Od 1 stycznia 2020 roku podatnicy, aby zwolnić się od odpowiedzialności i konsekwencji jakie niesie za sobą zapłata na rachunek spoza białej listy, składają specjalne Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT.

Poniżej przedstawiamy kilka aspektów praktycznych związanych ze złożeniem zawiadomienia.

Co zrobić gdy formularz zawiera tylko 2 sekcje dotyczące informacji o zgłaszanej płatności, podczas gdy zgłoszenia wymaga 5 płatności?

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Krajową Informację Skarbową zastosowanie mogą znaleźć 2 następujące rozwiązania.

  • Podatnik dokonuje zawiadomienia tylko w odniesieniu do pierwszej płatności dokonanej na rzecz danego kontrahenta;

Jak wyjaśniła nam Krajowa Informacja Skarbowa „ratio legis” wprowadzenia tego zawiadomienia jest przesłanie organom podatkowym informacji o rachunkach bankowych, które uczestniczą w transakcji, stąd dokonanie zgłoszenia tylko pierwszej płatności na dany rachunek wydaje się najbardziej uzasadnione i efektywne.

Jednak jeśli podatnik chce zgłosić wszystkie płatności dla danego rachunku, organy podatkowe nie będą kwestionować tego typu zgłoszeń. Zgłoszenia wszystkich płatności dokonuje się w sposób opisany w punkcie 2.

  • Podatnik dokonuje zawiadomienia wszystkich płatności, wówczas wypełnia dwie sekcje tj. D1 i D2 bezpośrednio na druku zawiadomienia, natomiast pozostałe płatności zamieszcza na odrębnym samodzielnie sporządzonym piśmie, które będzie stanowiło integralny załącznik do Zawiadomienia;

Należy zwrócić uwagę, iż rozwiązanie 2 nie będzie miało zastosowania gdy podatnik skorzysta z elektronicznej opcji złożenia zawiadomienia udostępnionej na Portalu Podatkowym pod adresem podatki.gov.pl/zawiadomienie-zaw-nr

Jakie pełnomocnictwo złożyć w sytuacji, gdy chcemy złożyć ZAW-NR dla dwóch płatności dokonanych na dwa różne rachunki bankowe, ale na rzecz jednego kontrahenta? Oba rachunki nie są widoczne na białej liście.

Zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Informacji Skarbowej w takiej sytuacji należy złożyć dwa odrębne pełnomocnictwa PPS-1. Każdy rachunek bankowy jest w niniejszej sprawie traktowany jak odrębna sprawa.

Możliwe jest również złożenie pełnomocnictwa ogólnego, wówczas będzie ono uprawniało nie tylko do złożenia ZAW-NR  w tej konkretnej sprawie, ale również w odniesieniu do innych płatności. Należy mieć jednak na względzie szereg innych uprawnień, które osoba upoważniona posiada po udzieleniu takiego pełnomocnictwa.

Czy jeśli podmiot zaliczył koszt wynikający z faktury za usługi obce do kosztów podatkowych w roku 2019, a płatność została dokonana w 2020 r. na rachunek spoza białej listy i nie zostało złożone zawiadomienie w odniesieniu do tej płatności – to należy wyłączyć taki wydatek z kosztów uzyskania przychodu?

Nie. Taki wydatek pozostaje kosztem uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustaw przepisów dotyczących białej listy nie stosuje się do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do KUP przed dniem 1 stycznia 2020 r.

Art.  10.

1.             Przepisy art. 14 ust. 2h i 2i oraz art. 22p ust. 1, 2 i 4 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 12 ust. 4i i 4j oraz art. 15d ust. 1, 2 i 4 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r.

2.             Przepisów art. 22p ust. 1, 2 i 4 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 15d ust. 1, 2 i 4 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2020 r.

Jak ocenić właściwość urzędu skarbowego dla wystawcy faktury?

Podatnik musi samodzielnie ocenić właściwość urzędu skarbowego w oparciu o przepisy ordynacji podatkowej.

Dla przypomnienia:

Zgodnie z art. 17 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta.

Warto dodać, iż w przypadku korzystania z wersji elektronicznej dokumentu ZAW-NR nie ma potrzeby wyszukiwania właściwego urzędu na własną rękę, gdyż formularz sam uzupełnia taką informację po uzupełnieniu danych wystawcy faktury. Zatem jest to kolejna przewaga korzystania z wersji elektronicznej formularza.

Główna Księgowa posiada profil zaufany. Czy będzie w stanie wysłać ZAW-NR przy użyciu swojego profilu zaufanego?

W takim przypadku Główna Księgowa będzie w stanie złożyć ZAW-NR przy użyciu swojego profilu zaufanego. Z tym, że jeżeli nie jest uprawniona do reprezentacji spółki, to do złożenia skutecznego zawiadomienia ZAW-NR będzie wymagane złożenie pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego.

Czy przy wypełnianiu zawiadomienia ZAW-NR należy zaznaczyć jednocześnie kwadrat numer 7 i jeden z kwadratów 8 lub 9?

W zależności od celu w jakim składane jest zawiadomienie należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat. Nie zawsze będzie to kwadr numer 7 i 8 lub 9.

Należy mieć na uwadze, iż kwadrat numer 7 przywołuje art. 117ba ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – czyli dotyczy odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie VAT.

Natomiast pozostałe dwa (8 i 9) dotyczą możliwości uniknięcia sankcji w zakresie rozliczania kosztów.

Co do zasady podatnicy będą zaznaczali zatem kwadrat 7 i odpowiednio 8 (osoby fizyczne) lub 9 (osoby prawne).


ZOBACZ TAKŻE:


Agnieszka Piętak - Ekspert CIT w MDDP Outsourcing

Agnieszka Piętak
Ekspert ds. podatku CIT w biurze racunkowym MDDP Outsourcing w Katowicach