Blog

Limit przychodów a obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych 2020

06.07.2020
Jaki jest limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest ewidencja wszelkich zdarzeń gospodarczych i finansowych.

Odpowiednia forma ewidencji księgowej może zostać wybrana przez podatnika bądź odgórnie narzucona prawnie. Jedną z takich form są księgi rachunkowe, o których wprowadzeniu decyduje limit przychodów.

CZYM SĄ KSIĘGI RACHUNKOWE?

Jest to szczegółowy wykaz zawierający wszystkie chronologicznie uporządkowane zapisy dotyczące obrotów, sald, aktywów oraz pasywów firmy. Składają się z:

 • dziennika, służącego do chronologicznego prowadzenia ewidencji wykonanych operacji gospodarczych;
 • księgi głównej, w której należy zapisywać wszystkie operacje gospodarcze;
 • ksiąg pomocniczych, które służą do uszczegółowienia i uzupełniania zapisów księgi głównej;
 • zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych;
 • wykazu składników aktywów i pasywów, czyli inwentarza sporządzanego na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.

KTO MA OBOWIĄZEK PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (tzw. pełnej księgowości) staje się obowiązkiem jednostki, jeśli jej przychody w poprzednim roku podatkowym są równe lub wyższe od kwoty 2 000 000 euro (art. 2 ust. 1 ustawy o rachunkowości, art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o rachunkowości, limit przychodów przeliczać należy na złotówki według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego na pierwszy dzień roboczy października poprzedzającego roku.

Wyżej wskazany obowiązek dotyczy zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy o rachunkowości:

 • osób fizycznych,
 • spółek cywilnych osób fizycznych,
 • spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku,
 • spółek jawnych osób fizycznych,
 • spółek partnerskich,
 • przedsiębiorstw w spadku działających zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw.

LIMIT PRZYCHODÓW W 2020 ROKU

Jeżeli przychody przedsiębiorstwa w 2019 roku przekroczyły kwotę 2 000 000 euro w przeliczeniu na złotówki według średniego kursu NBP z dnia 1.10.2019 roku (czyli 8 746 800 zł), przedsiębiorcy zobowiązani są do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1.01.2020 roku. Przekroczenie limitu przychodów jest bezsprzecznym wyznacznikiem do obowiązkowego  prowadzenia pełnej księgowości.

ZMIANA PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (PKPiR) NA PEŁNĄ KSIĘGOWOŚĆ

Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR) na pełną księgowość, wynikające z obowiązku (po przekroczeniu limitu przychodów 2 000 000 euro) nie wymaga zgłaszania. Obowiązek poinformowania Urzędu Skarbowego o przejściu na pełne księgi dotyczy tylko jednostek, które decydują się na to dobrowolnie (mają takie prawo na podst. art. 24a ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W takim przypadku w rocznym zeznaniu podatkowym za rok, w którym księgi rachunkowe były prowadzone dobrowolnie, należy w sekcji Informacje Dodatkowe zaznaczyć pozycję „wybrał prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art. 24a ust. 5 ustawy”.

UPEWNIJ SIĘ CZY NIE PRZEKROCZYŁEŚ LIMITU PRZYCHODÓW

Warto zwracać uwagę na limit przychodów, aby w odpowiednim momencie po przekroczeniu go, zmienić podatkową księgę przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe. Umożliwi to właściwą, zgodną z prawem ewidencję operacji gospodarczych. Z pewnością pomocne okazać się może rozeznanie w usługach biur rachunkowych, oferujących obsługę finansową dla firm. Pozwoli to na uporządkowanie operacji gospodarczych, a także dopilnowanie, aby po przekroczeniu limitu przychodów przejść na pełną księgowość.


ZOBACZ TAKŻE:


Weronika Stelmach- Ekspert ds. księgowości w MDDP Outsourcing

Weronika Stelmach
Ekspert ds. księgowości w MDDP Outsourcing w Warszawie