Blog

Nota korygująca do faktury – kiedy, kto i jak może wystawić?

08.09.2020
Nota korygująca do faktury – kiedy, kto i jak może wystawić?

Pomyłkę na fakturze może skorygować nie tylko sprzedawca wystawiając fakturę korygującą, ale również nabywca za pomocą noty korygującej. Zasady wystawiania not korygujących, w tym elementy, które taka nota powinna zawierać oraz dane, jakie można za jej pomocą skorygować, zostały uregulowane w art. 106k ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak wystawić notę korygującą?

Prawidłowa nota korygująca musi, zgodnie z art. 106k ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, zawierać:

 • wyrazy “NOTA KORYGUJĄCA”,
 • numer kolejny i datę wystawienia noty,
 • dane sprzedawcy oraz nabywcy (czyli ich imiona i nazwiska lub nazwy, adresy i NIP-y),
 • dane zawarte na fakturze, której dotyczy nota korygująca, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6, a są to:
  • data wystawienia faktury,
  • numer kolejny faktury, który jednoznacznie ją identyfikuje,
  • imiona i nazwiska lub nazwy oraz adresy sprzedawcy i nabywcy,
  • NIP-y sprzedawcy i nabywcy,
  • data sprzedaży lub data otrzymania zapłaty,
 • treść korygowanej informacji oraz treść prawidłową.

Do pobrania: gotowy wzór noty korygującej

Kiedy nie można wystawić noty korygującej?

Dane, które można skorygować wystawiając notę korygującą, to elementy faktury wymienione w art. 106e ustawy o VAT, z wyjątkiem tych wskazanych w punktach 8-15. Zatem wystawienie noty korygującej nie będzie dozwolone, w przypadku gdy pomyłka dotyczy:

 • miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług,
 • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto),
 • kwot wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 • wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartości sprzedaży netto),
 • stawki podatku,
 • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwoty należności ogółem.

Błędy w wyżej wymienionych danych znajdujących się na fakturze może skorygować tylko sprzedawca wystawiając fakturę korygującą.

Kiedy nota korygująca może być wystawiona?

Pomyłki dotyczące pozostałych elementów faktury mogą być z powodzeniem korygowane za pomocą not korygujących. Przykładowo, nabywca może wystawić notę korygującą, jeśli wykryje na fakturze błąd dotyczący m.in.:

 • daty wystawienia,
 • daty sprzedaży,
 • daty płatności,
 • numeru faktury,
 • nazwy towaru lub usługi,
 • danych obu stron transakcji (takich jak nazwa, adres, NIP),
 • dodatkowych zwrotów umieszczanych na fakturze, takich jak np. „mechanizm podzielonej płatności” lub „odwrotne obciążenie”.

Akceptacja noty korygującej przez sprzedawcę

Zgodnie z art. 106k ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, nota korygująca musi zostać zaakceptowana przez wystawcę faktury (sprzedawcę). Sposób akceptacji nie został w ustawie sprecyzowany. W praktyce przyjmuje się więc, że sprzedawca może zaakceptować notę w dowolny sposób, na przykład mailowo lub przekazując nabywcy jej podpisany egzemplarz.


ZOBACZ TAKŻE:


Weronika Stelmach- Ekspert ds. księgowości w MDDP Outsourcing

Weronika Stelmach
Ekspert ds. księgowości w MDDP Outsourcing