Nota korygująca do faktury – kto i jak może wystawić
Blog

Nota korygująca do faktury – kiedy, kto i jak może wystawić?

08.09.2020
Uregulowanie zasad rozliczania faktur korygujących in plus

Pomyłkę na fakturze może skorygować nie tylko sprzedawca wystawiając fakturę korygującą, ale również nabywca za pomocą noty korygującej. Zasady wystawiania not korygujących, w tym elementy, które taki druk powinien zawierać oraz dane, jakie można za jego pomocą skorygować, zostały uregulowane w art. 106k ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak wystawić notę korygującą do faktury?

Druk noty korygującej musi, zgodnie z art. 106k ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, zawierać:

 • wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA”,
 • numer kolejny i datę wystawienia noty,
 • dane sprzedawcy oraz nabywcy (czyli ich imiona i nazwiska lub nazwy, adresy i NIP-y),
 • dane zawarte na fakturze, której dotyczy nota korygująca, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6, a są to:
  • data wystawienia faktury,
  • numer kolejny faktury, który jednoznacznie ją identyfikuje,
  • imiona i nazwiska lub nazwy oraz adresy sprzedawcy i nabywcy,
  • NIP-y sprzedawcy i nabywcy,
  • data sprzedaży lub data otrzymania zapłaty,
 • treść korygowanej informacji oraz treść prawidłową.

Zamiast zastanawiać się jakie informacje powinna zawierać nota korygująca, druk najlepiej pobrać z gotowych wzorów poniżej.

DO POBRANIA I WYDRUKOWANIA: gotowy wzór noty korygującej

Kiedy nie można wystawić noty korygującej faktury?

Dane, które można skorygować wystawiając notę korygującą, to elementy faktury wymienione w art. 106e ustawy o VAT, z wyjątkiem tych wskazanych w punktach 8-15. Zatem wystawienie noty korygującej nie będzie dozwolone, w przypadku gdy pomyłka dotyczy:

 • miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług,
 • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto),
 • kwot wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 • wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartości sprzedaży netto),
 • stawki podatku,
 • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwoty należności ogółem.

Błędy w wyżej wymienionych danych znajdujących się na fakturze może skorygować tylko sprzedawca wystawiając fakturę korygującą.

Kiedy nota korygująca do faktury może być wystawiona?

Pomyłki dotyczące pozostałych elementów faktury mogą być z powodzeniem korygowane za pomocą not korygujących. Przykładowo, nabywca może wystawić notę korygującą, jeśli wykryje na fakturze błąd dotyczący m.in.:

 • daty wystawienia,
 • daty sprzedaży,
 • daty płatności,
 • numeru faktury,
 • nazwy towaru lub usługi,
 • danych obu stron transakcji (takich jak nazwa, adres, NIP),
 • dodatkowych zwrotów umieszczanych na fakturze, takich jak np. „mechanizm podzielonej płatności” lub „odwrotne obciążenie”.

Akceptacja druku noty korygującej przez sprzedawcę

Zgodnie z art. 106k ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, nota korygująca musi zostać zaakceptowana przez wystawcę faktury (sprzedawcę). Sposób akceptacji nie został w ustawie sprecyzowany. W praktyce przyjmuje się więc, że sprzedawca może zaakceptować notę w dowolny sposób, na przykład mailowo lub przekazując nabywcy jej podpisany wydruk.


ZOBACZ TAKŻE:


Weronika Stelmach- Ekspert ds. księgowości w MDDP Outsourcing

Weronika Stelmach
Ekspert ds. księgowości w MDDP Outsourcing: biuro księgowe w Warszawie