Blog

Podpis elektroniczny

26.11.2014

Zmiany związane z projektem przygotowanym przez Ministerstwo Finansów w zakresie nowelizacji Ordynacji podatkowej.

Zakres planowanych zmian

Deklaracje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej będą musiały być opatrywane podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Podatnicy będących osobami fizycznymi będą mogli składać deklaracje z niekwalifikowanym podpisem elektronicznym, opartym na danych autoryzujących osoby fizycznej.

Planowane rozwiązanie ma wejść w życie od 1.01.2015 r., jednak będzie mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1.01.2014 r. W przypadku podatników, których rok podatkowy jest innych niż kalendarzowy, nowe zasady znajdą zastosowanie do dochodów uzyskanych od pierwszego dnia roku podatkowego rozpoczynającego się po 31.12.2013 r.

Wyjątkowo prawo do złożenia deklaracji w formie papierowej będzie przysługiwało niektórym płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmiotom niepełniącym roli płatnika tego podatku:

  • którzy obowiązki informacyjne wykonują w ramach praw nabytych, o których mowa w art. 7 ustawy z 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów (dotyczy to m.in. spółdzielni mieszkaniowych sporządzających imienne informacje o wysokości wycofanego wkładu budowlanego lub mieszkaniowego oraz banków prowadzących kasy mieszkaniowe);
  • w przypadku których obowiązek przekazania informacji lub rocznego obliczenia podatku za rok podatkowy istnieje w stosunku do nie więcej niż pięciu podatników, chyba że w ich imieniu i na ich rzecz obowiązek ten wykonuje biuro rachunkowe (w takim przypadku wskazane wcześniej dokumenty podatkowe będą składane wyłącznie w formie elektronicznej).

Nowe przepisy mają mieć zastosowanie do dochodów (lub poniesionych strat) uzyskanych od dnia 1.01.2014 r. i dotyczą m.in.:

  • rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach (PIT-4R) i zryczałtowanym podatku (PIT-8AR),
  • informacji przychodach z innych źródeł (PIT-8C),
  • informacji o przychodach z innych źródeł (PIT-8C), o dochodach i pobranych zaliczkach (PIT-11),
  • rocznego obliczenia podatku za podatnika (PIT-40),
  • w obszarze CIT: zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (straty), tj. CIT-8. CIT-8A, CIT-8B oraz informacji IFT-2 .

Złożenie deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku w niewłaściwej formie tj. papierowej będzie równoznaczne z ich niezłożeniem.