Blog

Ulga IP BOX jako preferencja podatkowa

25.09.2023
Ulga IP BOX preferencja podatkowa

Ulga IP BOX nazywana inaczej Patent Box lub Innovation Box jest narzędziem skorelowanym z ulgą B+R (badania i rozwój), pozwalającym znacznie obniżyć stawkę podatku przy spełnieniu określonych wymogów. Obniżenie stawki podatku do 5% jest rozwiązaniem na tyle atrakcyjnym, że warto zagłębić się w szczegóły i dokonać weryfikacji, czy preferencja ta nie dotyczy właśnie Twojej firmy?

Czym jest ulga IP Box?

Ulga IP Box wprowadzona do podatku CIT oraz PIT w 2019 r., określana również jako Patent Box lub Innovation Box, jest kolejnym rozwiązaniem mającym na celu pobudzenie działalności związanych z nowymi technologiami. Nie jest to jedyna preferencja, która związana jest z ulgą badawczo-rozwojową (B+R). Wśród innych ulg bezpośrednio związanych z ulgą B+R znajduje się m.in. ulga na innowacyjnych pracowników, o której więcej szczegółowych informacji znaleźć można w załączonym artykule: https://www.mddp-outsourcing.pl/ulga-na-innowacyjnych-pracownikow-jako-rozszerzenie-dla-ulgi-na-badania-i-rozwoj-br/

Głównym celem ulgi IP Box jest oczywiście preferencyjne opodatkowanie w wysokości 5% w podatku CIT oraz PIT, zamiast stosowania standardowych stawek podatkowych.

Istotą tej preferencji jest zmotywowanie przedsiębiorców do ochrony prawnej efektów prac związanych z badaniami i rozwojem, a co za tym idzie, finalnie czerpanie z nich zysków, dzięki atrakcyjnemu procesowi komercjalizacji w postaci preferencyjnej stawki podatkowej (5%).

Kto może skorzystać z ulgi IP Box?

Ulga IP Box zastosowana może być u każdego podatnika, który spełni określone ustawą wymogi (lista wymogów w dalszej części artykułu) bez względu na rodzaj opodatkowania. Oznacza to, że niezależnie, czy jesteśmy podatnikiem PIT, czy podatnikiem CIT — preferencja ta może zostać przez nas zastosowana. Jedynym wyłączeniem jest zastosowanie przez osoby fizyczne opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – taka forma opodatkowania została wyłączona z możliwości skorzystania z ulgi IP Box.

Wymogi do zastosowania ulgi IP Box

Niestety, jak każda preferencja podatkowa, tak i ulga IP Box obarczona jest szeregiem wymogów, które należy spełnić, aby mogła ona znaleźć zastosowanie w firmie. Wśród nich są to m.in.:

 • prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej (B+R),
 • prowadzenie szczegółowej dodatkowej ewidencji rachunkowej, która pozwalałaby wyodrębnić operacje związane bezpośrednio z działaniami B+R mającymi wpływ na dochody kwalifikowane IP,
 • komercjalizacja działalności badawczo-rozwojowej (B+R), czyli wytworzenie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
 • osiągnięcie dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (IP), który to w całości podlega opodatkowaniu w Polsce.

W trakcie roku wszystkie dochody pozyskiwane z kwalifikowanych praw własności intelektualnej powinny być opodatkowane podstawową stawką podatkową, zgodną z wybraną formą opodatkowania. Natomiast dopiero w rocznej kalkulacji podatku PIT/CIT ulga IP Box z preferencyjną stawką może być zastosowana.

Zespoły MDDP Outsourcing zarówno w Warszawie jak i w Katowicach świadczą profesjonalne usługi w zakresie ulgi IP Box – więcej informacji o tym: https://www.mddp-outsourcing.pl/specjalizacje/obsluga-spolek-rozliczajacych-ip-box/

Czym jest kwalifikowane prawo własności intelektualnej (IP)?

Zgodnie z art. 24. d ust. 2. ustawy o CIT jak również art. 30. ca ust. 2. ustawy o PIT kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

 • patent,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213),
 • autorskie prawo do programu komputerowego.

Prawa podlegające ochronie prawnej na podstawie:

 • przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,
  oraz
 • innych umów międzynarodowych (których stroną jest Unia Europejska), których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Co istotne – katalog praw jest katalogiem zamkniętym, a co za tym idzie, z preferencji skorzystać będą mogły wyłącznie te rodzaje praw, które zostały wymienione powyżej zgodnie z ustawami o PIT/CIT.

Ulga IP BOX – dokumentacja i rozliczenia roczne

Jednym z warunków zastosowania omawianej ulgi jest prowadzenie szczegółowej ewidencji rachunkowej wszystkich zdarzeń gospodarczych z dodatkowym wyodrębnieniem operacji ściśle związanych z działaniami B+R mającymi wpływ na dochody kwalifikowane. Co więcej, ewidencję taką należy prowadzić odrębnie dla każdego rodzaju prawa własności intelektualnej.

Należy również pamiętać, że ulga IP BOX jest ulgą, która może zostać wykorzystana jedynie w rozliczeniu rocznym jako załącznik PIT/IP lub CIT/IP. Oznacza to, że w trakcie roku podatnicy nie mogą dokonywać kalkulacji zaliczek z uwzględnieniem preferencyjnego opodatkowania. W związku z tym, ze względu na nadpłatę zaliczek, w zeznaniu rocznym (przy spełnieniu wszystkich warunków) na podatnika czekać będzie miła niespodzianka, jaką jest należny zwrot od Urzędu Skarbowego z tytułu nadpłat zaliczek w trakcie roku podatkowego.

Czy wspomniana ulga to jedyna dostępna preferencja?

Absolutnie nie! Pozostałe preferencje to m.in. ulga na prototyp, ulga na innowacyjnych pracowników, ulga na ekspansję, ulga na robotyzację itd. Dowiedz się więcej o preferencjach podatkowych: https://www.mddp-outsourcing.pl/polski-lad-ulgi-dla-firm-ktore-wdrazaja-innowacje/

Autor: Dawid Kuźniar, Starszy Księgowy w warszawskim biurze rachunkowym MDDP Outsourcing. 

Źródła:

https://www.podatki.gov.pl/niskiepodatki/przedsiebiorca-niskie-podatki/ulgi-na-innowacje-niskie-podatki/ulga-badawczo-rozwojowa-oraz-ip-box-niskie-podatki/
https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/polski-lad-ulga-ip-box/
USTAWA o podatku dochodowym od osób prawnych -Dz.U.2022.2587
USTAWA o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U.2022.2647