Blog

Ulga na ekspansję (inaczej prowzrostowa)

27.02.2024
Ulga na ekspansję

Odnosi się do możliwości odliczenia części wydatków związanych z ekspansją działalności przedsiębiorstwa. Jest to forma wsparcia podatkowego firm, które inwestują w rozwój, modernizację lub ekspansję swojej działalności.

Dzięki uldze podatkowej przedsiębiorstwa mogą zmniejszyć swoje obciążenia podatkowe, co zachęca je do podejmowania inwestycji i rozwijania swojej działalności.

Ulga została wprowadzona przepisami tzw. Polskiego Ładu od 01.01.2022 r. Ustawodawca nie wprowadził jej jako ulgi czasowej (jak np. ulgę na robotyzację), a zatem będzie obowiązywać aż do momentu zmiany lub uchylenia tych przepisów.

Kto może skorzystać z ulgi na ekspansję?

Z ulgi może skorzystać podatnik CIT uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. Ustawa nie wprowadza limitów co do wielkości przedsiębiorstwa – ulga  ma przysługiwać wszystkim przedsiębiorstwom. Nie ma również ograniczeń co do konkretnych branż, jednak koszty muszą zostać poniesione w określonym celu.

Jakie wydatki należy ponieść, aby skorzystać z ulgi

Ustawa zawiera katalog kosztów, które uznawane są za poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. Są to koszty:

 • uczestnictwa w targach poniesione na:
 • organizację miejsca wystawowego,
 • zakup biletów lotniczych dla pracowników,
 • zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników;
 • działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;
 • dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;
 • przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;
 • przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Na czym polega ulga na ekspansję?

Ulga polega na możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodu poniesionych w celu zwiększenia przychodów (innych niż przychody z zysków kapitałowych) ze sprzedaży produktów czyli takich żeby rozszerzać swoje rynki zbytu – zarówno krajowe, jak i zagraniczne.

Dzięki uldze rozliczysz w podatku dochodowym 200 % poniesionych kosztów, czyli:

 • 100% jako koszt uzyskania przychodów,
 • 100% jako odliczenie w ramach ulgi.

Maksymalnie w danym roku podatkowym w ramach ulgi możesz odliczyć 1 mln zł.

Podatnik jest uprawniony do odliczenia pod warunkiem, że w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym poniósł koszty:

 • zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów
 • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych
 • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju

Korzyści wynikające z zastosowania ulgi na ekspansję

Zastosowanie ulgi na ekspansję zachęca do ponoszenia wydatków ukierunkowanych na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów, ale tym samym przyczynia się do:

 • obniżenia kosztów podatkowych,
 • wsparcie inwestycji,
 • stymulowanie rozwoju gospodarczego,
 • zwiększenie wzrostu gospodarczego,
 • zwiększenie konkurencyjności,
 • przyciąganie inwestorów

Wszystko to wpływa na rozwój firmy i dotarcie do nowych odbiorców.

Możliwość odliczenia podwójnego niektórych kosztów w rozliczeniu podatkowym, które podatnik i tak musiałby ponosić jeżeli chciałby inwestować w reklamę oraz poszerzanie rynku zbytu, jest ulgą z której firmy chętnie korzystają.

W jakim okresie można korzystać z ulgi?

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia — odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części — dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z tego odliczenia.

Źródło: Art. 18. eb , Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm.).

Autor: Bożena Wodarska – Manager MDDP Outsourcing