Blog

Wynagrodzenie minimalne od 1 lipca 2023 r.

13.07.2023
Wynagrodzenie minimalne

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od ustalonego na dany rok minimalnego wynagrodzenia. Od 1 lipca 2023 r. po raz drugi w 2023 została podniesiona  płaca minimalna (do kwoty 3 600 zł), a stawka godzinowa wzrosła do kwoty 23,50 zł.

Podstawowa zmiana po wzroście minimalnego wynagrodzenia do kwoty 3 600  zł to wzrost kwoty netto dla pracowników. Dla pełnego etatu, po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy oraz składek na ZUS, kwota netto wyniesienie 2 783,86 zł. Wzrost o 74,38 zł w porównaniu do okresu styczeń – czerwiec 2023 r. Jest to wynagrodzenie pracownika niekorzystającego z żadnych zwolnień podatkowych, niebędącego uczestnikiem PPK i z prawem do podstawowych kosztów uzyskania przychodów oraz comiesięcznej kwoty zmniejszającej podatek wynoszącej 300 zł (PIT-2).

Konsekwencje zmiany wynagrodzenia minimalnego

Zmiana ta niesie za sobą podwyżkę innych świadczeń i wynagrodzeń będących pochodnymi płacy minimalnej. Wpływa bezpośrednio na wysokość wynagrodzenia urlopowego i chorobowego, zmienia kwoty wolne od potrąceń oraz dodatki za pracę w porze nocnej.

Wynagrodzenie urlopowe a wynagrodzenie minimalne

Jeżeli pracownik będzie korzystał z urlopu wypoczynkowego w lipcu (nawet rozpoczętym w czerwcu), to podstawa wynagrodzenia urlopowego za lipiec będzie wymagała dodatkowych przeliczeń, o ile pracownik otrzymuje składniki ustalone od wynagrodzenia minimalnego np. dodatek za pracę w porze nocnej czy premie.

Wynagrodzenie chorobowe i zasiłki po zmianie wysokości płacy minimalnej

Podstawa wymiaru zasiłku/wynagrodzenia chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy (wraz ze składnikami, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania zasiłku) nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników (po pomniejszeniu o kwotę odpowiadającą stopie procentowej składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej ze środków pracownika). W przypadku pracowników, którzy są zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty wynagrodzenia chorobowego ulegają odpowiednio zmniejszeniu, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Od 1 lipca 2023 r. podstawa wymiaru zasiłku/wynagrodzenia chorobowego nie może być niższa niż 3 106,44 zł przy pełnym etacie. Nowa wysokość kwot od potrąceń od lipca 2023 r.

Kwoty wolne od potrąceń od 1 lipca 2023 r.

Tabela. Kwoty wolne od potrąceń przymusowych od 1 lipca 2023 r. (bez PPK)

Rodzaj należności Podstawowe koszty uzyskania przychodów, PIT-2 Podstawowe koszty uzyskania przychodów, bez PIT-2 Podwyższone koszty uzyskania przychodów, PIT-2 Podwyższone koszty uzyskania przychodów, bez PIT-2
Należności inne niż alimentacyjne egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych 2.783,86 zł 2.483,86 zł 2.789,86 zł 2.489,86 zł
Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi 2.087,90 zł 1.862,90 zł 2.092,40 zł 1.867,40 zł
Kary pieniężne porządkowe 2.505,47 zł 2.235,47 zł 2.510,87 zł 2. 240,87 zł

Tabela. Kwoty wolne od potrąceń dobrowolnych od 1 lipca 2023 r. (bez PPK)

Rodzaj należności Podstawowe koszty uzyskania przychodów, PIT-2 Podstawowe koszty uzyskania przychodów, bez PIT-2 Podwyższone koszty uzyskania przychodów, PIT-2 Podwyższone koszty uzyskania przychodów, bez PIT-2
Należności na rzecz pracodawcy 2.783,85 zł 2.789,86 zł 2.483,86 zł 2.489,86 zł
Należności inne niż na rzecz pracodawcy 2.227,08 zł 2.231,89 zł 1.987,09 zł 1.991,89 zł

Dodatki za pracę w porze nocnej a wynagrodzenie minimalne

Poniżej prezentujemy wyliczenie dodatków za pracę nocną od lipca 2023 r.

Tabela. Kwoty dodatku nocnego w II połowie 2023 r.

Miesiąc Kwota dodatku za 1 godz. od lipca do grudnia Obliczenie
Lipiec 4,29 zł (3.600 zł: 168 godzin) ×20 proc.
Sierpień 4,09 zł (3.600 zł: 176 godzin) ×20 proc.
Wrzesień 4,29 zł (3.600 zł: 168 godzin) ×20 proc.
Październik 4,09 zł (3.600 zł: 176 godzin) ×20 proc.
Listopad 4,50 zł (3.600 zł: 160 godzin) ×20 proc.
Grudzień 4,74 zł (3600 zł: 152 godziny) ×20 proc.

Pozostałe świadczenia a wysokość płacy minimalnej

Inne świadczenia ustalane od płacy minimalnej, o których należy również  pamiętać przy okazji zmiany wynagrodzenia minimalnego, to:

  • maksymalna odprawa pieniężna, przysługująca pracownikom z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn innych niż te, dotyczące pracownika- 54 000 zł (15-krotność minimalnej stawki),
  • odszkodowanie dla pracowników, wobec których pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, który rozwiązał umowę o pracę z powodu mobbingu – nie niższe niż 3 600 zł,
  • minimalne wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestoju – 3 600 zł,
  • minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla pracowników przebywających na urlopach wychowawczych – 2 700 zł.

Źródło:

Ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz.2207 ze zm.)

Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 1732 ze zm.)

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).

Autor: Kinga Miszyn — Senior Manager Kadr i Płac w MDDP Outsourcing