Blog

Wzrost limitów na prowadzenie ksiąg rachunkowych

16.05.2024

Od 1 stycznia 2025 roku wzrosną limity na prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz związane z badaniem sprawozdań finansowych. Wynika to z nowelizacji ustawy o rachunkowości, podpisanej przez Prezydenta dnia 16 kwietnia 2024 r. oraz z nowelizacji z 17 października 2023 r. dyrektywy 2013/34/UE dotyczącej rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Dotychczasowe limity

Dotychczasowy limit na prowadzenie ksiąg rachunkowych to 2 000 000 euro przychodów netto za poprzedni rok obrotowy. Do przeliczania limitu na PLN bierze się pod uwagę średni kurs ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego. Limit ten dotyczy osób fizycznych, wspólników spółek cywilnych, spółek jawnych osób fizycznych i spółek partnerskich oraz przedsiębiorstw w spadku (spółek z o.o. czy spółek akcyjnych ten limit nie obowiązuje). Do limitu przychodów bierzemy pod uwagę przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych.

Natomiast dotychczasowe limity dotyczące badania sprawozdań finansowych dotyczą jednostek, które w poprzednim roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z poniższych warunków:

Wielkości określone w art. 64 ust. 1 pkt 4
ustawy o rachunkowości
średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób
suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej
2 500 000 euro
przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro

Mowa tu przede wszystkim o spółkach z o.o., spółkach jawnych, partnerskich, komandytowych, cywilnych oraz przedsiębiorstwach osób fizycznych.

Wartości w EUR przelicza się wg średniego kursu EUR obowiązującego na ostatni dzień roku obrotowego, za który sporządzane będzie sprawozdanie.

Należy mieć na uwadze fakt, że część podmiotów (np. spółki akcyjne, instytucje finansowe, w tym banki) ma taki obowiązek bez względu na wielkość przychodów. Katalog tych podmiotów jest zamieszczony w art. 64 ust. 1 pkt 1–3 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.).

Nowe limity od 2025 roku

Jeśli chodzi o limit na prowadzenie ksiąg rachunkowych, od 1 stycznia 2025 r. wzrośnie on z
2 000 000 euro do 2 500 000 euro przychodów netto za poprzedni rok obrotowy.

Natomiast w przypadku limitów dotyczących badania sprawozdań finansowych, o jedną czwartą zostaną podwyższone limity zobowiązujące do poddawania sprawozdań finansowych badaniu przez biegłego rewidenta. Czyli obowiązkowo będą badane sprawozdania pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła u nich równowartość w walucie polskiej co najmniej 3 125 000 euro (obecnie 2 500 000 euro),
  • ich przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 6 250 000 euro (obecnie 5 000 000 euro),
  • średnioroczne zatrudnienie w tych jednostkach w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób (ten warunek pozostanie bez zmian).

 

Pozostałe uproszczenia do 1 stycznia 2025 r.

O 25 proc. zostaną podniesione również progi, od których przekroczenia zależy to, czy firma jest zaliczana (do celów rachunkowych) do jednostek mikro, małych, średnich czy dużych. Progi te dotyczą m.in. sumy bilansowej i przychodu netto.

I tak przykładowo mała będzie firma niebędąca jednostką mikro, która w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym nie przekroczyła co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

33 000 000 zł (dziś to 25 500 000 zł) – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

66 000 000 zł (dziś to 50 000 000 zł) – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty (ten warunek pozostanie bez zmian).

 

Po zmianie tylko jednostki zaklasyfikowane do mikro i małych będą mogły:

  • klasyfikować umowy leasingu finansowego według kryteriów prawa podatkowego, a nie ustawy o rachunkowości,
  • odstąpić od tworzenia rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
  • stosować uproszczony sposób obliczania kosztu wytworzenia produktu.

Zmiany dotyczące uproszczeń będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2023 r. Wynika to z planowanego przepisu przejściowego (art. 10 ust. 3 nowelizacji).

 

Autor: Natalia Pietrasik, księgowa w warszawskim biurze MDDP Outsourcing

 

Źródła:

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/prezydent-podpisal-ustawe,84098

gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/9491745,od-2025-r-wzrosnie-limit-dla-prowadzenia-ksiag-rachunkowych.html

https://edgp.gazetaprawna.pl/aktualnosci/24,Podatki-i-Ksiegowosc/116589,Limity-w-rachunkowosci-wzrosna-o-25-proc.-Wazne-zmiany-dla-firm.html

https://lexlege.pl/ustawa-o-rachunkowosci/art-64/