Blog

Odpis na ZFŚS w 2024 roku

12.02.2024
Odpis na ZFŚS

Wyższy odpis na ZFŚS w 2024 roku. To oznacza, że pracodawcy tworzący fundusz będą musieli przeznaczyć wyższe środki niż w roku 2023. Podstawą funduszu w 2024 r. jest przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej obowiązujące w drugim półroczu 2023 r. GUS podał, że jego wysokość wynosi 6.445,71 zł. Ile zatem będzie wynosił odpis na jednego pracownika? O tym w dalszej części artykułu.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Tworzą go pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników oraz zatrudniający co najmniej 20 pracowników i mniej niż 50, jeśli zakładowa organizacją związkowa wystąpi z wnioskiem o jego utworzenie.  Liczbę zatrudnionych określa się według stanu na dzień 1 stycznia danego roku w przeliczeniu na pełne etaty.

Wysokość odpisu podstawowego ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, w która zależności kwota jest wyższa. Prezes GUS w obwieszczeniu z dnia 16 lutego 2024 r. ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2023 r. wyniosło 6.246,13 zł, a w drugim półroczu 2023 r. wyniosło 6.445,71 zł. A zatem podstawą naliczenia funduszu w 2024 roku jest przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej obowiązujące w drugim półroczu 2023 r i wynosi ono 6.445,71 zł.

Obowiązkowy odpis na ZFŚS w 2024 roku wynosi:

 1. na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach pracy 37,5%, czyli 2.417,14 zł
 2. na jednego zatrudnionego w szczególnych warunkach pracy 50%, czyli 3.222,86 zł
 3. na jednego młodocianego
 • I rok nauki 5% tj. 322,29 zł
 • II rok nauki 6% tj. 386,74 zł
 • III rok nauki 7% tj. 451,20 zł

W porównaniu do 2023 roku odpis na jednego pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach wzrósł ponad 500 zł, a na zatrudnionego w szczególnych warunkach ok 670 zł.

Zwiększenia uznaniowe funduszu w 2024 roku wynoszą:

 1. na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 6,25% tj. 402,86 zł
 2. na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę 6,25% tj. 402,86 zł
 3. na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego; dotyczy to pracodawców, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu 7,5% tj. 483,43 zł

Odpis na ZFŚS — gdzie gromadzić naliczony odpis?

Naliczony odpis należy gromadzić na odrębnym rachunku bankowym. Pracodawca powinien przekazać należne środki na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w dwóch terminach:

 • do 31 maja 2024 r. – kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości dokonanych odpisów oraz
 • do 30 września 2024 r. – pozostałą kwotę dokonanych odpisów i zwiększeń.

Autor: Agnieszka Bojar – Manager Księgowości w MDDP Outsourcing, outsourcing księgowości Warszawa