Blog

Zawiadomienie o zmianie urzędu skarbowego do 15 października

16.09.2020
Zawiadomienie o zmianie urzędu skarbowego do 15 października

15 października mija termin na zgłoszenie zmiany urzędu skarbowego na wyspecjalizowany urząd skarbowy.

Kategorie podatników, warunki zaliczenia do odpowiedniej kategorii, zasięg terytorialny oraz tryb zawiadomienia o zmianie urzędu skarbowego określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24/02/2017 w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo.

Wyspecjalizowany urząd skarbowy (WUS) to taki, który zajmuje się obsługą największych podmiotów gospodarczych. W załączniku do rozporządzenia wskazane są m.in. urzędy w Warszawie, Wrocławiu, Sosnowcu oraz kilkunastu innych miastach. Link do rozporządzenia wraz z załącznikiem znajduje się poniżej:

Kto podlega pod wyspecjalizowane urzędy skarbowe?

Do kategorii podatników podlegających pod wyspecjalizowane urzędy skarbowe należą podmioty o określonej strukturze organizacyjnej, podmioty w zarządzaniu którymi mają udział podmioty zagraniczne, oraz podmioty o istotnych przychodach:

Ze względu na kryterium struktury organizacyjnej:

 • podatkowe grupy kapitałowe,
 • banki,
 • zakłady ubezpieczeń,
 • jednostki działające na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,
 • jednostki działające w oparciu o przepisy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych,
 • oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych,
 • spółki, których co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685).

Ze względu na kryterium udziału w zarządzaniu przez podmioty zagraniczne:

osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:

 • jako rezydenci w rozumieniu Prawa dewizowego biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za granicą lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale takich przedsiębiorstw, albo
 • są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu Prawa dewizowego lub nierezydent dysponuje co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, albo
 • jako rezydenci w rozumieniu Prawa dewizowego jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym w rozumieniu innych ustaw lub w jego kontroli albo posiadają jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów.

Ze względu na kryterium przychodów:

 • Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których roczny przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług, określony na podstawie sprawozdania finansowego, wynosi równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro. Przeliczenia przychodów na euro dokonuje się po średnim kursie euro ogłaszanym przez NBP na ostatni dzień roku podatkowego.

Od kiedy podmioty podlegają pod wyspecjalizowane urzędy skarbowe?

Terminy przejścia pod obsługę dużych urzędów skarbowych (wyspecjalizowanych urzędów skarbowych) różni się w zależności od charakteru podmiotu:

 • podmioty zarządzane przez nierezydentów przechodzą do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego z początkiem roku następującego po zakończeniu roku podatkowego, w którym spełnią warunki włączenia ich do tej kategorii podatników. Podmioty, które spełnią te kryteria w 2020 roku, zmienią dotychczasowy urząd skarbowy na wyspecjalizowany z dniem 1 stycznia 2021 roku,
 • firmy, które osiągnęły przychody przekraczające 5 mln EUR przechodzą do WUS z dniem 1 stycznia drugiego roku następującego po zakończeniu roku podatkowego, w którym ich przychód osiągnął wymagany pułap. Od 1 stycznia 2021 roku do wyspecjalizowanych urzędów skarbowych przejdą podmioty, które uzyskały przychód o równowartości w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro na podstawie danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok.

Kiedy należy złożyć zawiadomienie o zmianie urzędu skarbowego na WUS?

Zawiadomienie o objęciu podatnika od następnego roku właściwością dużego urzędu skarbowego składa się w terminie do 15 października roku poprzedzającego taką zmianę. Zawiadomienie składa się do dotychczasowego, a nie dużego urzędu skarbowego.


Poszukujesz wsparcia w zakresie księgowości?
Sprawdź ofertę naszych doświadczonych ekspertów.


ZOBACZ TAKŻE:


Hanna Stasiukiewicz - MDDP Outsourcing - księgowość

Hanna Stasiukiewicz
Manager Zespołów Księgowych w biurze rachunkowym MDDP Outsourcing w Warszawie