Blog

Najciekawsze interpretacje i orzeczenia. Podsumowanie marca 2024.

05.04.2024
Interpretacje i orzeczenia podatkowe

W marcu 2024 roku pojawiło się kilka istotnych zmian i wyjaśnień, które mają konkretne implikacje dla przedsiębiorców, inwestorów i instytucji finansowych. W centrum uwagi znalazły się nowe orzeczenia i interpretacje dotyczące szerokiego wachlarza tematów – od zasad stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), poprzez zmiany w przepisach o podatku dochodowym i VAT, aż po aktualizacje w obszarze rachunkowości i obowiązków sprawozdawczych. Wśród najciekawszych tematów znalazły się m.in. nowelizacje dotyczące obowiązkowego wdrożenia KSeF, odliczania VAT od faktur niezarejestrowanych w systemie, zmian w opodatkowaniu dochodów z inwestycji finansowych oraz przepisy wpływające na zasady audytu finansowego dla firm. Poniżej przybliżamy najważniejsze wydarzenia z tego okresu.

Konsultacje KSeF do 19 kwietnia

Minister finansów ogłosił plany dotyczące ustalenia nowego terminu uruchomienia obowiązkowego systemu KSeF na okres przejściowy między kwietniem a majem. Konsultacja zaproponowanych zmian trwać do 19 kwietnia br. Zmiany dotyczyć będą również funkcjonalności systemu, w tym opcji dołączania załączników, wystawiania faktur konsumenckich na zasadzie dobrowolności oraz tworzenia faktur w trybie offline. Zobacz więcej

Odliczenia VAT dla faktur poza KSeF

W kontekście możliwości odliczania VAT z faktur niezarejestrowanych w KSeF, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że przedsiębiorcy mogą korzystać z takiego odliczenia, o ile zakupy są przeznaczone na cele opodatkowane. (zob. interpretacja z dnia 21 marca 2024 r. o sygn. 0112-KDIL1-3.4012.3.2024.2.KK).

Projekt nowelizacji UoR – wdrożenie przepisów UE

Wiceminister Finansów, Jurand Drop, zapowiedział nowelizację ustawy o rachunkowości, która przewiduje zwiększenie limitów dla firm zobligowanych do audytu finansowego. 20 marca posłowie zgodnie przyjęli nowelizację UoR. Jedna ze zmian dotyczy międzynarodowych korporacji, które będą musiały ujawniać publicznie informacje o zapłaconym podatku dochodowym w podziale na poszczególne kraje.

Nowelizacja podatku Belki

Zmiany zapowiedziane są również w zakresie podatku Belki, gdzie MF planuje wprowadzić różnicowane stawki dla inwestorów w zależności od wielkości ich portfeli, a także stymulować długoterminowe oszczędzanie. O zmianach w podatku bankowym dyskutują natomiast przedstawiciele sektora bankowego.

Estoński CIT od niewypłaconej dywidendy

Spółki objęte estońskim CIT muszą uwzględniać w swoich decyzjach zarządczych nie tylko faktyczne wypłaty dywidend, ale również same uchwały o ich podziale, co może prowadzić do podwójnego opodatkowania.

Transparentność podatkowa wielonarodowych przedsiębiorstw

Wprowadzane są także regulacje dotyczące transparentności podatkowej dla dużych firm międzynarodowych, które będą musiały ujawniać, gdzie dokładnie płacą podatki.

Ponadto, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zaprezentował interpretacje i wyjaśnienia dotyczące różnorodnych kwestii podatkowych, w tym możliwości odliczania różnych rodzajów wydatków, zasad rozliczania składek zdrowotnych i korzystania z ulg podatkowych, jak również kwestii związanych z VAT i CIT.

Zakończenie sporu o EBITDA

Zakończenie sporów dotyczących EBITDA oraz możliwość korzystania z niższych stawek podatku dla firm nabywających nieruchomości na wynajem to kolejne przykłady wprowadzanych zmian. Ponadto, podkreślono znaczenie precyzyjnego stosowania przepisów, aby uniknąć niekorzystnych konsekwencji dla podatników oraz podwyższono świadomość na temat konieczności dokładnego rozliczania podatku u źródła.

Obniżka składki zdrowotnej dla przedsiębiorców

Minister Finansów Andrzej Domański przedstawił nowy projekt dotyczący składki zdrowotnej. Wprowadza on składkę ryczałtową dla różnych grup przedsiębiorców, zależnie od formy opodatkowania. Przedsiębiorcy rozliczający się według skali będą płacić miesięcznie 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Wyrok NSA w sprawie podwójnego opodatkowania przy przekształceniu spółki cywilnej w spółkę z o.o.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że zyski spółki cywilnej wniesione do spółki kapitałowej i wyodrębnione w bilansie nie podlegają ponownemu opodatkowaniu (wyrok z 14 marca 2024 r. o sygn. akt II FSK 808/21).

Możliwość odliczania samochodu osobowego bez prawa jazdy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że przedsiębiorcy mogą rozliczać w kosztach samochód osobowy, nawet jeśli nie posiadają prawa jazdy (Interpretacja indywidualna z 8 marca 2024 r. o sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.19.2024.4.MAP).

Brak zwolnienia z VAT dla usług fizjoterapii bez potwierdzenia kwalifikacji

Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej wskazuje, że brak polskich uprawnień zawodowych uniemożliwia korzystanie ze zwolnienia z VAT dla usług masażu i fizjoterapii (interpretacja indywidualna z 7 marca 2023 r. o sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.840.2023.2.ŻR).

Nowe struktury JPK dla ksiąg rachunkowych i środków trwałych

Ministerstwo Finansów opublikowało nowe wzory struktur logicznych JPK, w związku z obowiązkiem cyklicznego raportowania dla podatników.

Wydatki na integrację współpracowników nie są kosztem podatkowym

NSA orzekł, że koszty organizacji spotkań integracyjnych nie kwalifikują się jako koszty uzyskania przychodu. Będą to koszty reprezentacji (wyrok z 12 marca 2024 r. o sygn. akt II FSK 759/21).

Ubezpieczenia społeczne dla zleceniobiorców bez wpisu do CEIDG

ZUS wyjaśnił, że wykonawcy umów-zleceń podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, nawet jeśli nie są zarejestrowani jako przedsiębiorcy (decyzja z 12 lutego 2024 r. o sygn. Dl/200000/43/1239/2023).

Odpowiedzialność zarządu spółki za zobowiązania wobec ZUS

Sąd Najwyższy wskazał, że członkowie zarządu spółki mogą uniknąć odpowiedzialności za długi wobec ZUS, jeśli nie było podstaw do ogłoszenia upadłości (postanowienie z 13 marca 2024 r. o sygn. akt III UZP 7/23).

Ulga podatkowa dla członków związków zawodowych

Ustawa o PIT przewiduje możliwość odliczenia składek na rzecz związków zawodowych od dochodu. W zeznaniu rocznym PIT za 2023 r. można odliczyć do 840 zł. Z ulgi mogą skorzystać podatnicy rozliczający się według skali PIT, a także ci opodatkowani ryczałtem.

Możliwość odliczania wydatków na utrzymanie domu wykorzystywanego w działalności gospodarczej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził możliwość odliczania części wydatków na mieszkanie od kosztów działalności gospodarczej (interpretacja indywidualna z 6 marca 2024 r. o sygn. 0112-KDIL2-2.4011.41.2024.1.KP).

Amortyzacja środków trwałych przy dochodzie zwolnionym z podatku

NSA orzekł, że środki trwałe zakupione z dochodu opodatkowanego mogą być amortyzowane jako koszt uzyskania przychodu. Należy jednak spełnić warunek, aby zakup był dokonany z dochodu opodatkowanego (zob. wyrok NSA z 7 marca 2024 r. o sygn. akt II FSK 746/21).

Kontynuacja oszczędzania w PPK po zmianie zatrudnienia

Pracownik pozostaje uczestnikiem PPK nawet po zmianie statusu zatrudnienia w danej firmie w rozumieniu ustawy o PPK.

Warunki stosowania zerowej stawki VAT przy eksporcie

WSA orzekł, że do potwierdzenia prawa do zerowej stawki VAT mogą być wykorzystywane dowody inne niż wymienione w ustawie (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzekł w wyroku z 22 lutego 2024 r. o sygn. akt I SA/Gl 1182/23).

Ulga IP Box dla programistów

W wydanej interpretacji z dnia 14 lutego 2024 r., o sygnaturze 0115-KDWT.4011.687.2022.9.MS, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że programista, który uzyskał przychód z tytułu odpłatnego przeniesienia praw autorskich do oprogramowania, może zastosować 5-procentową stawkę PIT dzięki skorzystaniu z ulgi IP Box, co kwalifikuje ten dochód jako pochodzący ze zbycia wykwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Odliczanie VAT bez ograniczeń wartościowych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w orzeczeniu sygnowanym jako C-341/22, wyjaśnił, że przedsiębiorstwa mogą korzystać z prawa do odliczenia VAT niezależnie od skali prowadzonej sprzedaży. Postanowienie to podkreśla, że dyrektywa VAT nie łączy możliwości odliczeń z koniecznością przekraczania określonego poziomu transakcji.

Zmiana formy opodatkowania i preferencje w PIT

Naczelny Sąd Administracyjny, w swoim wyroku z 5 marca 2024 r., oznaczonym numerem II FSK 743/21, orzekł, że podatnicy, którzy w danym roku podatkowym nie osiągnęli przychodów, mogą dokonać zmiany formy opodatkowania PIT do momentu złożenia deklaracji rocznej. Pozwala to na korzystanie z możliwości wspólnego rozliczenia z dzieckiem lub małżonkiem.

Obniżona stawka podatku od nieruchomości dla wynajmu długoterminowego

Wojewódzki Sąd Administracyjny, w decyzji wydanej 15 listopada 2023 r., sygnatura III SA/Wa 1346/23, ustalił, że spółki inwestujące w budynki wielorodzinne przeznaczone do długoterminowego wynajmu na cele mieszkalne, kwalifikują się do niższej stawki podatku od nieruchomości. Orzeczenie to wskazuje, że dla kwalifikacji do preferencyjnej stawki nie ma znaczenia, kto faktycznie zamieszkuje nieruchomości.

Rozliczanie usług prawnych w kosztach firmy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził w interpretacji z 9 lutego 2024 r., o sygnaturze 0114-KDIP2-1.4010.704.2023.1.AZ, że wydatki poniesione na usługi prawne w celu pozyskania inwestora zewnętrznego mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Jest to uzasadnione faktem, że cel tych usług to ekspansja firmy i wzrost przychodów.

Brak możliwości korekty akcyzy przez analogię do VAT

W wyroku z 29 lutego 2024 r., sygnatura I GSK 429/20, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że niemożliwa jest korekta faktur dla celów akcyzy, nawet jeśli przyznano rabaty, ponieważ akcyza to podatek jednofazowy i nie stosuje się tutaj zasad analogicznych do VAT.

Różne efekty podatkowe połączeń spółek podobnych

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację z 13 lutego 2024 r., o sygnaturze 0111-KDIB1-1.4010.712.2023.2.SG, w której wskazano, że połączenie spółki matki z córką bez emisji udziałów jest zwolnione z CIT. Jednakże połączenie dwóch spółek córek podlega opodatkowaniu.

Estoński CIT a wydatki na ubezpieczenia i szkolenia

W interpretacji z 20 lutego 2024 r., o sygnaturze 0114-KDIP2-2.4010.699.2023.1.IN, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że wydatki na dofinansowanie ubezpieczeń oraz szkoleń pracowników i udziałowców nie podlegają estońskiemu CIT, gdyż nie stanowią one ani ukrytego zysku, ani wydatku niezwiązanego z działalnością.

Skuteczność opodatkowania VAT przy pierwokupie

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, w wyroku z 22 lutego 2024 r., sygnatura I SA/Wr 713/23, orzekł, że oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia z VAT w umowie przedwstępnej jest skuteczne również wobec podmiotu korzystającego z prawa pierwokupu.

Stan zatrudnienia a opieka nad dzieckiem

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 15 lutego 2024 r., o sygnaturze 0111-KDIB1-1.4010.770.2023.1.KM, wyjaśnił, że w liczeniu stanu zatrudnienia dla CIT estońskiego uwzględnia się również pracowników na urlopach rodzicielskich czy wychowawczych, jako że przepisy nie wymagają fizycznego świadczenia pracy przez cały rok.

Zdalna praca a podwyższone koszty uzyskania przychodu

Interpretacja z 22 marca 2024 r., sygnatura 0115-KDIT2.4011.70.2024.2.KC, wskazuje, że pracownicy mieszkający poza miejscowością zakładu pracy mają prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, niezależnie od miejsca wykonywania pracy zdalnej. Więcej o tej zmianie na naszym profilu na Linkedin!

Księgi Rachunkowe dla wszystkich działań podatnika

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, w interpretacji z 21 marca 2024 r., o sygnaturze 0112-KDIL2-2.4011.65.2024.1.WS, podkreślił, że jeśli łączne przychody z działalności przekroczą 2 mln euro, podatnik musi prowadzić księgi rachunkowe dla całej działalności, bez względu na to, czy limit przekroczono w jednej czy wielu dziedzinach.

Więcej kontroli w zakresie podatku u źródła

Dane Ministerstwa Finansów wskazują na zwiększoną aktywność kontroli w zakresie podatku u źródła, z większą liczbą przeprowadzonych kontroli i ustaleń finansowych w latach 2021–2023.

Brak precyzji przepisu a konsekwencje dla podatnika

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, w wyrokach z 20 marca 2024 r., sygnatury I SA/Gd 1099/23 i I SA/Gd 1100/23, orzekł, że usługi pośrednictwa nie podlegają opodatkowaniu u źródła, podkreślając, że brak precyzji w przepisach nie może prowadzić do negatywnych konsekwencji dla podatnika. Więcej na ten temat na naszym profilu na LinkedIn!

Zwrot PCC po uchyleniu uchwały bez odsetek

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 marca 2024 r., sygnatura III FSK 4668/21, orzekł, że po uchyleniu uchwały o podwyższeniu kapitału spółki podatek PCC zostaje zwrócony bez naliczania odsetek, gdyż ma miejsce nieważność względna.

Sprzedaż na cele dobroczynne a VAT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, w interpretacji z 15 marca 2024 r., o sygnaturze 0112-KDIL1-1.4012.690.2023.2.DS, potwierdził, że sporadyczna sprzedaż na cele dobroczynne przez stowarzyszenie nie jest działalnością gospodarczą i nie podlega VAT.

Autor: Patrycja Szczepańska – Specjalista ds. VAT w MDDP Outsourcing, biuro rachunkowe Katowice