Blog

Przewodnik urlopowy część 1   

06.06.2024

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy w życiu w roku kalendarzowym, w którym ją podjął, nabywa prawo do pierwszego urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.  

Obliczając wymiar, nie trzeba w tej sytuacji zaokrąglać liczby dni w górę, a więc: 

 1. Po przepracowanym miesiącu dla pracownika ze stażem pracy poniżej 10 lat wymiar urlopu wyniesie 1,666667 dnia, ale dla pracownika ze stażem co najmniej 10 lat wymiar wyniesie już 2,166667 dnia. 
 2. Po przepracowanych 3 miesiącach dla pracownika ze stażem pracy poniżej 10 lat wymiar urlopu wyniesie 5 dni, ale dla pracownika ze stażem co najmniej 10 lat wymiar wyniesie już 6,5 dnia. 
 3. Po przepracowanych 6 miesiącach dla pracownika ze stażem pracy poniżej 10 lat wymiar urlopu wyniesie 10 dni, ale dla pracownika ze stażem co najmniej 10 lat wymiar wyniesie już 13 dni. 
 4. Po przepracowanych 8 miesiącach dla pracownika ze stażem pracy poniżej 10 lat wymiar urlopu wyniesie 13,33333 dni, ale dla pracownika ze stażem co najmniej 10 lat wymiar wyniesie już 17,33333 dni. 
 5. Po przepracowanych 12 miesiącach dla pracownika ze stażem pracy poniżej 10 lat wymiar urlopu wyniesie 20 dni, ale dla pracownika ze stażem co najmniej 10 lat wymiar wyniesie już 26 dni. 

Dobra wiadomość, prawo nie zabrania jednak zaokrąglania w górę wymiarów urlopu, to już decyzja pracodawcy. 

Pamiętajmy, że na wymiar urlopu ma wpływ tzw. staż pracy. Poniżej wymieniamy najważniejsze okresy, od których staż pracy i wymiar urlopu zależą: 

 1. Okres nauki (konieczne jest udokumentowanie ukończenia szkoły dyplomem lub świadectwem):  
 • z tytułu ukończenia szkoły wyższej – 8 lat, 
 • z tytułu ukończenia szkoły policealnej – 6 lat, 
 • z tytułu ukończenia szkoły średniej ogólnokształcącej – 4 lata, 
 • z tytułu ukończenia szkoły średniej zawodowej – 5 lat 
 • z tytułu ukończenia szkoły zawodowej – 3 lata 

       2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – okresy zatrudnienia u poprzednich pracodawców potwierdzone świadectwem pracy 

       3. Zatrudnienie w dodatkowym miejscu pracy – pracownikowi podejmującemu dodatkowe zatrudnienie wlicza się także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego stosunku pracy. Uwzględnieniu podlega więc tylko ta część, która nie pokrywa się z okresem zatrudnienia u pracodawcy ustalającego wymiar urlopu. 

 

Autor: Kinga Miszyn – Senior Manager w warszawskim biurze rachunkowym MDDP Outsourcing  

 

Podstawa prawna:   

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465); 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14, ze zm.); 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1632).