Blog

Przewodnik urlopowy - Wynagrodzenie za czas urlopu w 2024 roku część 5

01.07.2024

Zbliża się czas urlopów wypoczynkowych, pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia, aby pracownik złożył stosowny wniosek na ten czas oraz aby okres ten został właściwie rozliczony. Urlop wypoczynkowy to okres, w którym pracownik nie wykonuje swojej pracy, ale nadal otrzymuje wynagrodzenie, jakby pracował. Aby prawidłowo obliczyć wynagrodzenie za ten czas, należy uwzględnić wszystkie składniki wynagrodzenia, zarówno stałe, jak i zmienne. 

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. (art. 152 § 1 KP)  

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń wyłącznie ze stosunku pracy. Ustalając wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, należy wziąć pod uwagę trzy kwestie:  

 • przyporządkowanie danego rodzaju należności do źródła przychodu, jakim jest stosunek pracy  
 • rodzaj składników wynagrodzenia wliczanych oraz pomijanych  
 • stałość lub zmienność wysokości wynagrodzenia  

Składniki ze stosunku pracy

Przy wyliczaniu podstawy wynagrodzenia urlopowego, trzeba pamiętać o wyłączeniu niektórych składników ze stosunku pracy, a mianowicie: 

 • jednorazowych lub nieperiodycznych wypłatach za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie, 
 • wynagrodzeniach za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przestoju, 
 • gratyfikacjach (nagrodach) jubileuszowych, 
 • wynagrodzeniach za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
 • ekwiwalentach pieniężnych za urlop wypoczynkowy, 
 • dodatkowych wynagrodzeniach radców prawnych z tytułu zastępstwa sądowego, 
 • kwocie wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia, 
 • wynagrodzeniach za czas niezdolności do pracy wskutek chorób lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, 
 • nagrodach z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej, 
 • odprawach emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych, 
 • wynagrodzeniach i odszkodowaniach przysługujących w razie rozwiązania stosunku pracy. 

Składniki podstawy wynagrodzenia

Natomiast składnikami, wliczającymi się do obliczenia podstawy wynagrodzenia za urlop, są m.in.: 

 • dodatki do wynagrodzenia, np. stażowy, funkcyjny, 
 • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, 
 • dodatki za pracę w nocy, 
 • wynagrodzenie za pracę ponadwymiarową pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

Przykład 1  

Pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego w czerwcu. Jego wynagrodzenie składa się z wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 6 000 zł, dodatku funkcyjnego w wysokości 250,00 zł. W marcu pracownik otrzymał nagrodę roczną w wysokości 2 000,00 zł, a w kwietniu i maju otrzymał dodatkowo premie regulaminowe w wysokości 500,00 zł w każdym miesiącu. Jakie składniki weźmiemy pod uwagę? 

Ustalając podstawę wynagrodzenia za urlop dla pracownika, należy uwzględnić wszystkie składniki wynagrodzenia, które otrzymał w danym okresie, z pominięciem jedynie nagrody rocznej. 

Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia a wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 

Składniki wynagrodzenia określonego w stałej stawce miesięcznej za czas urlopu wypłacane są w takiej wysokości, w jakiej przysługują w miesiącu, w którym pracownik korzysta z urlopu.  

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy. (art. 172 KP) 

Przykład 2 

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze z umowy o pracę tj. 5 000,00 zł W czerwcu przebywał 9 dni na urlopie wypoczynkowym. Jakie otrzyma wynagrodzenie? 

Niezależnie jednak od liczby dni wykorzystanego urlopu pracownik otrzyma wynagrodzenie w wysokości 5 000,00 zł. 

Przy składnikach zmiennych należy: 

 • ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego z okresu 3 bądź 12 miesięcy, poprzedzających urlop, 
 • określić liczbę godzin przepracowanych w okresie przyjmowanym do ustalania podstawy urlopowej, 
 • ustalić stawkę za 1 godzinę urlopu (podstawę wymiaru urlopu dzieli się przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika w okresie, z którego ustala się to wynagrodzenie), 
 • pomnożyć stawkę za 1 godzinę urlopu przez liczbę godzin urlopu. 

Przykład 3 

Pracownik w kwietniu 2024 r. przebywał na 5-dniowym urlopie wypoczynkowym. Jego wynagrodzenie zasadnicze składa się z wynagrodzenia zasadniczego 5 000,00 zł, dodatku funkcyjnego 200,00 zł oraz co miesięcznej premii, która w styczniu wyniosła 500,00 zł, w lutym wyniosła 450,00 zł, a w marcu 250,00 zł. Pracownik zatrudniony był na pełen etat. Jak obliczymy wynagrodzenie urlopowe? 

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy obliczamy następująco: 

 1. Składniki stałe (wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny) należy uwzględnić w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu, czyli: 

 5 000,00 zł + 200,00 zł =5 200,00 zł; 

 1. Składnik zmienny, czyli premię miesięczną, przyjmuje w łącznej wysokości z trzech miesięcy, poprzedzających miesiąc wykorzystywania urlopu – 500,00 zł (za styczeń) + 450,00 zł (za luty) + 450,00 zł (za marzec) = 1400,00 zł; 
 1. Kwotę 1400,00 zł należy podzielić przez liczbę godzin pracy pracownika, przypadających w danym okresie 3 miesięcy, czyli w tym przypadku przez (168 h + 168h +168 h)  

1400,00 zł : 504 h = 2,78 zł; 

 1. Otrzymany wynik mnoży się przez liczbę godzin, które pracownik przepracowałby w czasie urlopu zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby wówczas nie korzystał z urlopu: 

2,78zł x (5 dni*8 h)= 2,78zł x 40 h = 111,20 zł; 

Za czas urlopu wypoczynkowego pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie z tytułu składników zmiennych w wysokości 111,20 zł; 

Wynagrodzenie pracownika wynosi: 5200,00 zł +111,20 zł = 5311,20 zł. 

   

Autor: Dorota Rosak, Specjalista ds. Kadr i Płac w warszawskim biurze MDDP Outsourcing 

 

Źródła: 

 

Poznaj wszystkie artykuły z serii „Przewodnik urlopowy”: