Blog

Sprawozdanie finansowe a sprawozdanie z działalności zarządu

21.09.2023
Sprawozdanie finansowe

Roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności zarządu to jedne z najistotniejszych dokumentów, przedstawiające wszystkie informacje dotyczące aktualnej kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz istotnych zdarzeń, które mają wpływ na prowadzenie działalności. Kto jest zobligowany do sporządzania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności zarządu?

Zdarza się, iż sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności zarządu jest postrzegane jako jeden dokument. Należy jednak pamiętać, aby traktować je osobno. Łączy je fakt, że zarówno jedno jak i drugie podsumowuje działalność przedsiębiorstwa w analizowanym roku obrotowym.

Jakie są różnice pomiędzy nimi?

Najprościej mówiąc, finansowe ukazuje sytuację finansową za pomocą wartości liczbowych, poprzez bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym, natomiast sprawozdanie z działalności zarządu to opisowe przedstawienie kondycji przedsiębiorstwa oraz dotychczasowej działalności.

Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego jest nałożony na jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, w tym zarówno te, które są zobligowane do ich prowadzenia ze względu na ich status prawny czy też wielkość przychodów jak i te, które samodzielnie zdecydowały się prowadzić pełną księgowość pomimo braku takiej konieczności.

Jeżeli spółka przyjmuje formę prawną spółki partnerskiej lub spółki jawnej, a jej przychody nie przekraczają w danym roku obrotowym wysokości 2 milionów euro, wówczas może ona złożyć elektronicznie oświadczenie o braku zobligowania do składania sprawozdania finansowego w Krajowym Rejestrze Sądowym, w wydziale, do którego jest przypisana. Oświadczenie należy podpisać przez podpis kwalifikowany lub Profil Zaufany. Podpis musi złożyć co najmniej jedna osoba upoważniona do reprezentowania jednostki.

Obowiązek przedstawienia sprawozdania z działalności zarządu jest przewidziany w art. 49. ust. 1 Ustawy o Rachunkowości i dotyczy on:

 • spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych,
 • spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • wzajemnych towarzystw reasekuracji wzajemnej,
 • spółdzielni,
 • przedsiębiorstw państwowych.

W świetle tej samej ustawy jednostka mikro, która ma obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności jednostki, może nie sporządzać sprawozdania, pod warunkiem że w informacji dodatkowej (będącej częścią sprawozdania finansowego) wskaże informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych lub jeżeli przedstawi informacje uzupełniające do bilansu.

Jednostka mała, która ma obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności jednostki, również może być zwolniona ze sporządzenia tego sprawozdania, pod warunkiem uwzględnienia w informacji dodatkowej informacji dotyczących nabycia udziałów własnych.

Obowiązek przygotowania i złożenia sprawozdania finansowego nie świadczy więc o jednoczesnym obowiązku złożenia sprawozdania zarządu z działalności jednostki.

Kiedy jednostki zobligowane powinny sporządzić oraz zatwierdzić sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności zarządu?

Zarówno sprawozdanie finansowe jak i sprawozdanie z działalności należy sporządzić maksymalnie do 3 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Następnym krokiem dla dotrzymania obowiązku jest zatwierdzenie sprawozdań przez walne zgromadzenie wspólników, wszyscy wspólnicy, bądź właściciela, w zależności od przyjętej formy prawnej.

Termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego to 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

Kiedy i gdzie składać sprawozdania?

 • Termin w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania przysługuje podmiotom wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego oraz podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych, którzy nie są wpisani do rejestru KRS,
 • Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych powinni złożyć e-sprawozdanie w terminie złożenia zeznania podatkowego za dany rok obrotowy.

Od 2020 roku złożenie sprawozdań jest możliwe jedynie w wersji elektronicznej za pomocą strony internetowej. Jeśli podmiot jest wpisany do KRS, w celu złożenia sprawozdania może posłużyć się systemem teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości. Dla pozostałych przewidziano możliwość złożenia dokumentów do KAS z użyciem bezpłatnej aplikacji Ministerstwa Finansów lub z wykorzystaniem interfejsu webAPI.

Ponadto, w momencie składania e-sprawozdania, należy dołączyć dodatkowe dokumenty, takie jak:

 • uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe,
 • sprawozdanie z działalności – jeśli jest wymagane, o czym pisaliśmy wyżej,
 • uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty,
 • opinię biegłego rewidenta – jeżeli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu.

Kto może złożyć e-sprawozdanie finansowe?

E-sprawozdanie finansowe do Szefa KAS zgłasza i wysyła podatnik lub podmiot przez niego upoważniony, natomiast do KRS e-sprawozdanie wysyła kierownik jednostki, pełnomocnik, adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny, prokurent, syndyk, zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo likwidator.
Przewidziane kary za brak dopełnienia obowiązku złożenia sprawozdania finansowego

Co grozi za niedopełnienie obowiązku złożenia sprawozdania finansowego?

 • grzywna nałożona na kierownika jednostki od 10 do 720 stawek dziennych
 • kara ograniczenia wolności kierownika jednostki (np. członka zarządu) od miesiąca do 2 lat
 • postępowanie przymuszające, czyli wezwanie do złożenia sprawozdania w terminie 7 dni pod groźbą kary grzywny lub rozwiązania spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego
 • rozwiązanie spółki i wykreślenie z KRS
 • ustanowienie kuratora

Należy mieć na uwadze, że żadne zdarzenia losowe nie są traktowane jako powód, który mógłby stanowić wyjątek odstępstwa od przepisów dotyczących złożenia sprawozdania finansowego.

Autor: Weronika Komorowska, Starszy Asystent ds. Sprawozdawczości w warszawskim biurze rachunkowym MDDP Outsourcing

Źródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00245