Blog

Ujęcie faktur korygujących w JPK

19.02.2024
faktura korygująca w JPK

Wśród wielu wyzwań, z którymi muszą się zmierzyć podatnicy, znajduje się prawidłowe ujęcie faktur korygujących w JPK. Faktury korygujące mogą zwiększać podstawę opodatkowania, wynikającą z faktury pierwotnej wówczas mówimy o korektach in plus lub ją zmniejszać- korekty in minus. Jak zatem prawidłowo ująć fakturę korygującą w JPK?

Dla podatnika, korekty faktur mogą dotyczyć zakupu lub sprzedaży.

1. Faktury sprzedaży

Faktura korygująca zwiększająca podstawę opodatkowania

Faktury sprzedaży to faktury, które dokumentują u podatnika transakcje sprzedaży towarów lub usług. Zawierają podatek należny.

Korekty in plus

Faktury korygujące zwiększające podstawę opodatkowania zgodnie z art. 29. a ust.17 ujmujemy w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

Przyczyna korekty faktury może wynikać z błędu, który powstał już w momencie wystawienia faktury pierwotnej m.in. błąd w stawce podatku, zaniżona cena, zaniżona ilość zafakturowanego towaru. W takich wypadkach fakturę korygującą ujmujemy w dacie ujęcia faktury pierwotnej/ w momencie kiedy dla faktury pierwotnej powstał obowiązek podatkowy.

Przyczyna korekty może powstać również po dokonaniu sprzedaży, wówczas korektę ujmujemy w dacie zaistnienia zdarzenia wpływającego na wzrost wartości sprzedaży. Przykładem takiego zdarzenia jest sytuacja, w której po zakończeniu kwartału sprzedawca otrzymuje np. raport, z którego wynika, że faktyczna sprzedaż była większa.

Faktura korygująca zmniejszające podatek VAT

Korekty in minus

Faktury korygujące zmniejszające podatek VAT zgodnie z art. 29. a ust.13-14 ujmuje się w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, o ile sprzedawca uzgodnił z nabywcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania, warunki te zostały spełnione i wystawca faktury posiada dokumentacje to potwierdzającą. W sytuacji, gdy sprzedawca nie posiada dokumentów potwierdzających uzgodnienie i spełnienie warunków korekty, fakturę ujmie w rozliczeniu, w którym dokumentację tę uzyskał.

Ważne !!!

  • Powyższe przepisy dotyczą wyłącznie faktur zawierających podatek VAT, w przypadku faktur zwolnionych, ze stawką NP lub 0% korekty in minus ujmujemy w ten sam sposób jak korekty in plus, czyli w zależności od przyczyny korekty.
  • Faktury korygującej sprzedaż zmniejszającej podatek VAT nie możemy ująć wcześniej niż została wystawiona nawet jeśli wcześniej uzgodniono warunki korekty.

Art. 29. a ust.15 zawiera zbiór transakcji, dla których nie jest wymagane zbieranie dokumentacji potwierdzających uzgodnienie i spełnienie warunków korekty.

  1. Warunku posiadania dokumentacji, o którym mowa w ust. 13, nie stosuje się w przypadku:

1) eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;

2) dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;

3)  sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 24-37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy;

4) (uchylony);

5) wystawienia faktury korygującej w postaci faktury ustrukturyzowanej.

Ważne !!!

Powyższy przepis nie wymienia usług najmu i dzierżawy dla tych usług niezbędne jest posiadanie uzgodnień.

2. Faktury zakupu

Faktury zakupu to faktury, które dokumentują u podatnika transakcje zakupu towarów lub usług. Zawierają podatek naliczony.

Faktura korygująca zwiększająca podatek

Korekty in plus

Faktury korygujące zwiększające podatek traktujemy jak „nową” fakturę i ujmujemy ją w dacie wpływu lub w trzech kolejnych okresach rozliczeniowych.

Warto zwrócić uwagę czy dla faktury powstał obowiązek podatkowy i czy nie minęło 90 dni od terminu płatności z faktury korygującej.

Faktura korygująca zakup, zmniejszająca podatek naliczony

Korekty in minus

Podobnie jak w przypadku faktur sprzedaży, fakturę korygującą zakup zmniejszającą podatek naliczony ujmujemy w okresie, w którym uzyskana została dokumentacja uzgadniająca warunki korekty bez względu na datę otrzymania korekty.

W przypadku faktur dotyczących zakupu — energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 24-37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy- korekty ujmujemy w dacie ich wpływu.

Zgodnie z art.29. a ust.15. a — w przypadku importu usług oraz dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca, gdy podstawa opodatkowania uległa obniżeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna obniżenia podstawy opodatkowania.

3. Dokumentacja potwierdzająca uzgodnienie korekty

Potwierdzeniem uzgodnienia i spełnienia warunków korekty w większości przypadków jest korespondencja mailowa między sprzedającym a kupującym zawierająca informację o zaistniałym zdarzeniu i je potwierdzająca. Wówczas za datę uzgodnienia możemy przyjąć datę z maila. Jeśli korespondencja toczy się długo, wówczas za uzgodnienie przyjmujemy datę, w której kontrahenci dochodzą do porozumienia.

Uzgodnieniem może być również zwrot towaru, wówczas za datę uzgodnienia przyjmujemy datę, w której kupujący zwrócił towar, często ta data jest wpisana na fakturze korygującej.

Za datę uzgodnienia warunków korekty możemy również uznać datę zwrotu środków, jeżeli w tytule przelewu określono jednoznacznie jakiej korekty dotyczy przelew.

Zdarzają się również korekty, które wynikają z umów np. rabat udzielany w przypadku przekroczenia wartości zakupów w danym kwartale. W takiej sytuacji uzgodnieniem warunków korekty jest podpisana umowa, natomiast dokumentacją potwierdzającą spełnienie warunków korekty może być raport potwierdzający, że zakup przekroczył określoną w umowie wartość.

4. Faktury korygujące w CIT

Jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca.

Jeżeli przykładowo sprzedawca wystawi fakturę korygującą w związku ze zwrotem towaru przez nabywcę, to nie musi korygować przychodów wstecz, tj. w okresie, w którym wykazał przychód na podstawie faktury pierwotnej. Może on bowiem zmniejszyć przychody na bieżąco, tj. w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca.

W powyższym przypadku ujęcie faktury korygującej w CIT może różnić się od momentu ujęcia faktury korygującej do podatku VAT. W CIT taką korektę ujmiemy w dacie wystawienia faktury korygującej w VAT w dacie zwrotu towaru, ponieważ sam zwrot będzie stanowił uzgodnienie i spełnienie warunków korekty.

Gdyby natomiast powodem wystawienia faktury korygującej był błąd rachunkowy popełniony na fakturze pierwotnej albo inna oczywista pomyłka, wówczas podatnik powinien skorygować przychody wstecz, tj. w okresie rozliczeniowym, w którym wykazał przychód na podstawie faktury pierwotnej.

W takim wypadku wyłącznie w sytuacji korekty zwiększającej podatek VAT lub zafakturowania usługi, która się nie odbyła (tzw. pusta faktura) korekta dla celów VAT zostanie ujęta tak samo jak dla CIT, czyli w okresie ujęcia faktury pierwotnej. Natomiast w każdym innym przypadku ujęcie korekty dla celów VAT generuje obowiązek kompletowania uzgodnień, a jednocześnie przepisy wyłączają możliwość wykazania faktury korygującej w okresie poprzedzającym jej wystawienie.

5. Korekta cen transferowych (TRANSFER PRICING) – zasady rozliczania w VAT i CIT

Korekta cen transferowych: (zwana często w rozliczeniach grupowych true-up, true-down, TP adjustment), to mechanizm często stosowany w grupach kapitałowych.

Możliwość taka występuje, jeśli spełnione są następujące warunki:

  • w transakcjach kontrolowanych realizowanych przez podatnika w trakcie roku podatkowego ustalone zostały warunki, które ustaliłyby podmioty niepowiązane;
  • nastąpiła zmiana istotnych okoliczności mających wpływ na ustalone w trakcie roku podatkowego warunki lub znane są faktycznie poniesione koszty, lub uzyskane przychody będące podstawą obliczenia ceny transferowej, a zapewnienie ich zgodności z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, wymaga dokonania korekty cen transferowych;
  • w momencie dokonania korekty podatnik posiada oświadczenie podmiotu powiązanego, że podmiot ten dokonał korekty cen transferowych w tej samej wysokości co podatnik;
  • istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z państwem, w którym podmiot powiązany, o którym mowa w pkt 3, ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd.

Ważne!!!

Od 1 stycznia 2022 r. z powyższych warunków zniknął wymóg potwierdzenia dokonania korekty w rocznym zeznaniu podatkowym.

Korekta ujmowana w roku, którego dotyczy.

W niektórych przypadkach, jeśli korekta true-up lub true-down zostanie udokumentowana fakturą VAT (kwestia wystawienia faktury w przypadku korekty cen transferowych budzi wiele pytań, dlatego w każdym takim przypadku, niezbędna jest dogłębna analiza zagadnienia i wskazane jest zasięgnięcie opinii doradcy podatkowego)

W przypadku korekty in plus, korektę należy rozliczyć w grudniu roku, którego korekta dotyczy.

W przypadku korekty in minus, korektę ujmiemy w dacie uzgodnienia i spełnienia warunków  korekty, nie wcześniej niż w dacie wystawienia korekty. Uzgodnieniem w takim przypadku może być np. oświadczenie podmiotu powiązanego, ale również korespondencja mailowa pomiędzy podmiotami.

Autor: Agnieszka Piętak, Senior Tax Manager w MDDP Outsourcing, outsourcing księgowości Katowice.