Blog

Nieodpłatne przekazanie kontrahentowi próbki towaru a VAT

22.08.2023
Nieodpłatne przekazanie kontrahentowi próbki towaru a VAT

Czy czynny podatnik VAT, który celem reprezentacji chce przekazać kontrahentom próbki towarów, powinien to przekazanie opodatkować podatkiem VAT? Nie. Nieodpłatne przekazywanie próbek produktów nie podlega opodatkowaniu VAT w sytuacji, kiedy służy ono celom związanym z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.

Przekazanie nieodpłatnych próbek na gruncie VAT

Nieodpłatne przekazanie próbek ma w praktyce częste zastosowanie, ponieważ jest jednym z prostszych sposobów na rozreklamowanie swoich produktów potencjalnym klientom. Do większości  aktywności związanych z nieodpłatnym przekazaniem ma zastosowanie art. 7 ust. 7. ustawy o VAT. Wg tego artykułu „próbką” określony jest egzemplarz towaru lub jego mała ilość, która pozwala ocenić towar, przy czym jego przekazanie:

  • ma na celu promocję tego towaru,
  • nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Czy przekazane nieodpłatnie próbki należy oznaczać?

Samo pojęcie „próbka”, mimo regulacji wskazanych w wyżej wymienionym przepisie, jest jednak nie do końca precyzyjne i niejednoznaczne.

Wydawanie różnego rodzaju próbek produktów ma miejsce na ulicach, w sklepach, targach. Aby ocenić czy dany towar jest próbką, rozpatrzyć należy nie tylko cechy towaru, ale także ilość oraz sposób ich wydawania. Próbki powinny nosić cechy produktów gotowych, których finalnie będą dotyczyć. Oznacza to, że przedmioty mogące już w całości zaspokoić potrzeby nabywców nie mogą być uznane za próbki. Wydawanie próbek nie powinno mieć charakteru handlowego, a podatnicy są zobowiązani sami rozróżniać próbki od wyrobów gotowych.

Czy jedna sztuka może być próbką w rozumieniu ustawy?

Ustawa o VAT mówi, że próbką może być zarówno jeden egzemplarz towaru, jak i jego niewielka ilość. Brakuje natomiast dokładnej definicji, czym jest ta niewielka ilość. Wydaje się więc konieczne, aby każdy przypadek nieodpłatnego przekazania próbki towaru rozstrzygać w zależności od rodzaju towaru oraz okoliczności jego przekazania, mając na uwadze realia biznesu.

Przykład:

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą i zajmuje się produkcją wyrobów z mięsa. Często w ramach promocji oraz pozyskaniu potencjalnych nowych klientów przekazuje nieodpłatnie swoje wyroby wędliniarskie i produkty garmażeryjne na cele degustacji, oraz organizowane targi. Czasem na ten cel przeznacza nawet kilka kilogramów produktów, ale ich wartość  stanowi tylko 0,1% wartości rocznej sprzedaży.

Nieodpłatne przekazanie niewielkiej ilości towaru, w celu ewentualnego zakupu tego towaru stanowi przekazanie próbek w rozumieniu art. 7 ust. 7. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i nie podlega opodatkowaniu VAT stosownie do art. 7 ust. 3. tej ustawy.

Nieodpłatne przekazywanie próbek wyrobów przez przedsiębiorcę na opisanych wyżej zasadach nie będzie podlegało opodatkowaniem podatkiem VAT.

Autor: Izabela Chudzik — Księgowa MDDP Outsourcing.

Źródło: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług