Blog

Spółki nieruchomościowe. Raportowanie i terminy sprawozdawcze w 2024 roku

14.02.2024
Raportowanie spółek nieruchomościowych

W roku 2024 spółki nieruchomościowe oraz ich wspólnicy stoją przed wyjątkowym zadaniem. Do 2 kwietnia mają czas na złożenie do urzędu skarbowego szczegółowych informacji dotyczących struktury własnościowej i praw w spółkach. Przy raportowaniu spółek nieruchomościowych, niezwykle istotne jest prawidłowe dokonanie zgłoszeń w terminie i przy użyciu niezbędnych formularzy.

Ta wyjątkowa regulacja dotyczy:

 • spółek nieruchomościowych — zobowiązane są one do przekazania danych o podmiotach (osobach fizycznych i prawnych), które bezpośrednio lub pośrednio posiadają w spółce nieruchomościowej udziały (akcje), wraz z dokładną liczbą takich praw.
 • wspólników spółek nieruchomościowych — muszą oni zgłosić liczbę posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziałów (akcji, ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze).

W 2024 roku spółki nieruchomościowe oraz ich wspólnicy muszą szczegółowo przygotować się do spełnienia obowiązków sprawozdawczych. Kluczowe jest zrozumienie definicji spółki nieruchomościowej, jak również dokładne i terminowe złożenie wymaganych informacji za pomocą odpowiednich formularzy. Pamiętanie o tych wymaganiach jest niezbędne, aby uniknąć ryzyka sankcji karno-skarbowych.

Spółki nieruchomościowe — definicja

Rok 2024 przynosi również potrzebę dokładnego zrozumienia, co definiuje spółkę nieruchomościową. Aby podmiot był uznany za spółkę nieruchomościową, musi spełniać następujące kryteria:

 • Nie może być osobą fizyczną.
 • Musi posiadać (również pośrednio) nieruchomości na terenie Polski, których wartość przekracza 10 mln zł.
 • Wartość tych nieruchomości musi stanowić co najmniej 50% wartości aktywów podmiotu.
 • Minimum 60% przychodów podmiotu musi pochodzić z najmu, dzierżawy, leasingu, innych umów o podobnym charakterze, z tytułu zbycia nieruchomości lub prawa do nieruchomości, a także z udziału w zyskach innych spółek nieruchomościowych lub zbycia takich spółek. Ten warunek nie dotyczy podmiotów, które dopiero rozpoczynają działalność.

Spełnienie obowiązków sprawozdawczych przez spółki nieruchomościowe

Obowiązek zgłoszenia dotyczy:

 • spółek nieruchomościowych,
 • podatników posiadających (również pośrednio) w spółce nieruchomościowej udziały (lub inne podobne prawa) dające co najmniej 5% praw głosu, praw do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

Raportowanie spółek nieruchomościowych wymaga zgłoszenia do urzędu skarbowego, którego dokonuje się na urzędowych formularzach:

 • dla spółek nieruchomościowych — formularz CIT-N1/PIT-N1.
 • dla wspólników — formularz CIT-N2/PIT-N2.

Ważne jest, aby informacje zostały przekazane do właściwego urzędu skarbowego. Przy wypełnianiu formularza konieczne jest zaznaczenie, który urząd skarbowy jest odpowiedzialny za otrzymanie przekazywanych danych. W przypadku spółki zajmującej się nieruchomościami odpowiedni urząd, to ten zajmujący się sprawami podatku CIT, chyba że spółka nie podlega opodatkowaniu CIT, wówczas należy wskazać urząd skarbowy odpowiedni dla lokalizacji siedziby firmy. Dla wspólników właściwy urząd to ten, który odpowiada za obszar, w którym wspólnik ma siedzibę, lub, w sytuacji gdy wspólnik nie posiada adresu w Polsce, należy wskazać Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu. Niedopełnienie tego obowiązku, spóźnienie się z terminem zgłoszenia lub podanie nieprawdziwych informacji, może skutkować sankcjami karno-skarbowymi.

Raportowanie spółek nieruchomościowych — składanie formularza

Podczas składania formularza należy wskazać naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Dla spółek będzie to urząd skarbowy właściwy dla opodatkowania CIT lub urząd skarbowy według siedziby spółki. Dla wspólników zależy to od ich siedziby lub, w przypadku braku adresu w Polsce, Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu.

Sankcje za nieprzestrzeganie terminów

Konsekwencje niedotrzymania terminów raportowania spółek nieruchomościowych mogą być poważne. Osoby odpowiedzialne za spółki nieruchomościowe, które nie złożą informacji, zrobią to po terminie, lub podadzą nieprawdziwe dane, mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej skarbowej. Sankcje obejmują:

 • za niezłożenie informacji w terminie — kara grzywny do 120 stawek dziennych, co może oznaczać kwotę do 6.7 mln zł.
 • za podanie nieprawdy — kara grzywny do 240 stawek dziennych, czyli do 13.6 mln zł.

W przypadku uznania naruszenia za czyn mniejszej wagi, kara może wynieść do 72.000 zł.

Autor: Sylwia Kulczycka, Manager Księgowości w MDDP Outsourcing, outsourcing księgowości Warszawa