Blog

Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników

11.02.2024
ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników

Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników to rodzaj wsparcia podatkowego oferowanego przez niektóre państwa, mający na celu zachęcenie firm do zatrudniania pracowników o wysokich kwalifikacjach lub specjalistów w dziedzinach związanych z innowacjami. Dzięki uldze podatkowej firmy mogą zmniejszyć swoje obciążenia podatkowe poprzez odliczenie części kosztów poniesionych na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w obszarach uznawanych za innowacyjne.

Podobne ulgi funkcjonują na całym świecie. Polska koncepcja nawiązuje do doświadczeń Belgii, Holandii, Francji, Szwecji, Hiszpanii czy Węgier.

Ulga na innowacyjnych pracowników została wprowadzona do polskiego prawa podatkowego z dniem 1 stycznia 2022 r. w ramach tzw. „Polskiego Ładu” – jako uzupełnienie przepisów dotyczących ulgi B+R w podatkach dochodowych.

Ustawodawca nie wprowadził jej jako ulgi czasowej (jak np. ulgę na robotyzację) a zatem będzie obowiązywać aż do momentu zmiany tego przepisu.

Kto może skorzystać z tej ulgi

Ulga dedykowana jest do przedsiębiorstw, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową (działalność B+R) i zatrudniają pracowników do jej wykonywania.

Z ulgi może skorzystać podatnik CIT uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.

Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników skierowana jest do przedsiębiorców, którzy w roku podatkowym ponieśli stratę lub, których wysokość osiągniętego dochodu nie pozwala na odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R.

Warunkiem jest oczywiście poniesienie konkretnego rodzaju kosztów (kosztów kwalifikowanych).

Jakie wydatki należy ponieść, aby skorzystać z ulgi

Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników polega na możliwości odliczenia części kosztów poniesionych na wynagrodzenia pracowników o wysokich kwalifikacjach lub specjalistów w dziedzinach związanych z innowacjami.

W przypadku tej ulgi wydatkiem (rozliczanym w ramach ulgi) są wydatki kwalifikowane do ulgi B+R. Jednocześnie podatnik ponoszący takie wydatki powinien jako płatnik PIT być zobowiązany do obliczenia i odprowadzenia na rachunek właściwego US zaliczek na PIT lub zryczałtowanego PIT za pracowników (usługodawców), których czas pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostający w ogólnym czasie pracy w danym miesiącu wynosi co najmniej 50%.

Mowa o zaliczkach pobranych od dochodów (przychodów) osób fizycznych, z tytułu:

  • stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz wypłacanego przez podatnika zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego;
  • wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło;
  • praw autorskich.

Przepisy nie precyzują, wobec którego miesiąca powinno oceniać się wymagane 50% zaangażowania pracowników w B+R. Stanowisko zaprezentowane w interpretacji KIS z dnia 20 września 2023 roku, sygn. 0114-KDIP2-1.4010.443.2023.1.MR1 potwierdza podejście, zgodnie z którym proporcję należy odnieść do miesiąca, w którym tzw. innowacyjny pracownik pracował i za które należne jest mu wynagrodzenie.

Korzyści wynikające z zastosowania tej ulgi

Zastosowanie ulgi realnie wpływa na oferowanie ekspertom lepszych warunków pracy. Zwiększa się  tym samym konkurencyjność  przedsiębiorstwa w porównaniu do zagranicznych firm.

Z całą pewnością jest to duża szansa na wsparcie przedsiębiorców, którzy prowadzą innowacyjne projekty, a dotychczas nie mogli wykorzystać całej kwoty przysługującej im ulgi B+R.

Z ogólnych korzyści można wymienić:

  • obniżenie kosztów, przedsiębiorstwo zmniejsza dwoje obciążenia podatkowe poprzez odliczenie części kosztów poniesionych na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w obszarach innowacyjnych,
  • wzrost konkurencyjności, dzięki możliwości zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz inwestowaniu w rozwój nowych technologii, firmy mogą zwiększać swoją innowacyjność i konkurencyjność na rynku,
  • zachęta do inwestycji w innowacje: ulga może być dodatkowym bodźcem do inwestowania w badania i rozwój oraz wdrażanie nowych technologii, co przyczynia się do długoterminowego wzrostu i rozwoju gospodarczego,
  • werbowanie talentów, możliwość skorzystania z ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników może przyciągnąć do firmy wysoko wykfalifikowane jednostki, co z kolei może przyspieszyć proces innowacji i rozwoju produktów lub usług,
  • skorzystanie z ulgi poprawia płynność finansową i kondycję przedsiębiorstwa.

Źródło: Art. 18. db Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm.).

https://www.podatki.gov.pl/niskiepodatki/przedsiebiorca-niskie-podatki/ulgi-na-innowacje-niskie-podatki/ulga-na-wsparcie-innowacyjnych-pracownikow-niskie-podatki/

Autor: Bożena Wodarska — Manager MDDP Outsourcing, biuro rachunkowe Katowice