Blog

Wynagrodzenie dla płatników PIT w 2024 roku

31.01.2024
Wynagrodzenie dla płatników PIT

Z dniem 31.12.2023 r. wygasła preferencyjna stawka 0,6% przysługująca płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych na zasadach ogólnych. „Nowa – stara” stawka jest o połowę niższa i wynosi tylko 0,3%.

Zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej, płatnikom oraz inkasentom przysługuje prawo do otrzymania wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa. Wynagrodzenie przysługuje zarówno z tytułu pełnienia funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (np., z tytułu wypłacanego pracownikom wynagrodzenia), ale również podatku dochodowego od osób prawnych (np. w zakresie wypłacanych dywidend, odsetek czy należności licencyjnych, itd.), a jego wysokość określa, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Stawki obowiązujące w 2024 roku

1 lipca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Finansów w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów, na mocy którego, wynagrodzenie w przypadku poboru PIT od wynagrodzeń opodatkowanych wg skali podatkowej zwiększyło się dwukrotnie, tj. z 0,3% do 0,6% pobranego podatku. Niestety podwyżka ta – potocznie nazywana premią za dostosowanie systemów księgowych do Polskiego Ładu 2.0 – obowiązywała tylko do 31 grudnia 2023 r. Wg resortu finansów, na tej zmianie miało zyskać ponad 1,2 mln płatników zaliczek na PIT. Od stycznia 2024 r. wróciliśmy do stawek sprzed 1 lipca 2022 r.

Wysokość kwoty należnego wynagrodzenia
Przed 1 lipca 2022 r. Od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Od 1 stycznia 2024 r.
Płatnicy 0,30% płatnicy 0,3% / 06%* płatnicy 0,30%
Inkasenci 0,10% inkasenci 0,10% inkasenci 0,10%
*w przypadku poboru podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych na zasadach ogólnych

Moment potrącenia

Warto zwrócić uwagę na fakt, że płatnik nie ma obowiązku dokonywania stosownych potrąceń należnego mu wynagrodzenia dokładnie w momencie zapłaty. Przepisy nie regulują również terminu, w jakim prawo do potrącenia może być zrealizowane.  Oznacza to, że płatnik ma pełną dowolność i może dokonywać potrącenia raz na kwartał, raz na rok lub nawet raz na kilka lat, pod warunkiem że tytuł  do zobowiązania podatkowego nie uległ przedawnieniu. Wynagrodzenie niepobrane w latach nieprzedawnionych powinno być możliwe do odzyskania bez większych problemów poprzez złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Co ważne, nie ma też konieczności informowania urzędu skarbowego na bieżąco o dokonywanych potrąceniach, wystarczy je wykazać w rocznych deklaracjach.

Autor: Anna Piotrowska, Junior Manager, Biuro rachunkowe Warszawa, MDDP Outsourcing