Blog

Wznowienie działalności z datą wsteczną

27.12.2023
Wznowienie działalności z datą wsteczną

Wraz z wejściem w życie 30 kwietnia 2018 roku ustawy Prawo przedsiębiorców, zmianie uległy m.in. przepisy dotyczące zawieszania i wznawiania działalności gospodarczej. Czy w związku z tym możliwe jest wznowienie działalności z datą wsteczną?

Okres zawieszenia działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Prawo Przedsiębiorców, przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Z kolei przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. W przypadku przedsiębiorców wpisanych do CEiDG, ustawa nie przewiduje maksymalnego okresu zawieszenia.

Wznowienie działalności gospodarczej w przypadku CEiDG

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następują na wniosek przedsiębiorcy. W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEiDG okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej, albo do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego. Czyli przedsiębiorca nie ma obowiązku wskazywania daty wznowienia działalności w momencie jej zawieszania oraz nie jest określone, że data wznowienia nie może być wcześniejsza, niż data złożenia wniosku.

Wznowienie działalności gospodarczej w przypadku KRS

Z kolei w przypadku przedsiębiorcy wpisanego KRS, okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku i trwa do dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku. Tutaj ustawodawca wskazał wyraźnie, że nie można wznowić działalności z datą wsteczną. Zgodnie z art. 24 ust. 6, okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej trwa nie dłużej niż do dnia poprzedzającego dzień automatycznego wpisu informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Autor: Natalia Pietrasik, księgowa w warszawskim biurze MDDP Outsourcing

Źródła:

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców