Referencje

Sprawozdania finansowe dla właściciela dużej sieci marketów

W 2019 roku spółka MDDP Outsourcing podjęła się wymagającego wyzwania zleconego przez właściciela największej sieci marketów ze sprzętem RTV i AGD, elektroniki, oprogramowania i sprzętem komputerowym. Zakres zleconych nam usług wynikał z potrzeby Klienta sporządzenia kilkudziesięciu jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy w jednolitej ustrukturyzowanej formie w powiązaniu z danymi finansowymi z systemu SAP.

Przed naszymi Ekspertami stanęło nie lada wyzwanie polegające na wdrożeniu narzędzia, które usprawni, ujednolici i przyspieszy procesy sprawozdawcze. Zaoferowaliśmy naszemu Klientowi autorskie rozwiązanie firmy FlexiSolutions, oparte na programie Microsoft Excel- system FlexiReporting. Narzędzie to umożliwia sporządzenie kompletnego sprawozdania finansowego od zmapowania obrotówki do wygenerowania gotowego dokumentu w formacie XML.

JAK UDAŁO NAM SIĘ RZETELNIE PRZYGOTOWAĆ TAK WIELE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH?

Zakres prac naszego zespołu w pierwszej kolejności obejmował opracowanie grupowego planu kont, z którym powiązane zostały konta księgowe SAP dla każdej spółki. Następnie pozycje grupowego planu kont zostały zmapowane do odpowiednich pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat. Ze względu na fakt, iż konieczne było sporządzenie sprawozdań skonsolidowanych i raportowanie wyników Grupy musieliśmy stworzyć mechanizm uzgadniający i automatycznie eliminujący salda rozrachunków i obrotów między spółkami w grupie kapitałowej.

W systemie ustawione zostały przez nas także reguły, np. netujące salda, które zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości powinny być prezentowane w sprawozdaniu finansowym w szyku zwartym (jako wartość per saldo). Zaprojektowaliśmy również wszystkie konieczne ujawnienia do sprawozdania finansowego. Do większości z nich mógł zostać skonstruowany mechanizm mapujący dane finansowe do szczegółowych pozycji ujętych w notach, tak więc większość danych w notach uzupełniało się automatycznie, a my ponownie zaoszczędziliśmy cenny czas.

Oprócz not objaśniających, w narzędziu pojawiły się pozostałe elementy sprawozdania wymagane przepisami ustawy o rachunkowości:

  • rachunek przepływów pieniężnych,
  • zestawienie zmian w kapitale
  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego w układzie zgodnym z udostępnioną przez Ministerstwo Finansów strukturą logiczną e-sprawozdań.

Wartym podkreślenia jest wdrożenie automatycznych reguł kalkulujących rachunek przepływów pieniężnych na poziomie spółek jak i grupy kapitałowej. Dzięki temu spółka uniknęła wielu godzin mozolnej kalkulacji rachunku dla kilkudziesięciu podmiotów.

PROGRAM DO PRZYGOTOWANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Narzędzie FlexiReporting daje wiele możliwości dotyczących pracy na liczbach. Przekazywanie informacji dla audytora jest proste – stworzono dodatkowe raporty przedstawiające szczegóły z mapowania kont i wprowadzonych korekt, które składają się na każdą z pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat. Nasze autorskie oprogramowanie świetnie sprawdza się również w sytuacji, gdy konieczne jest uwzględnienie dodatkowych księgowań, np. jeśli konieczne jest szybkie wprowadzenie korekt po zbadaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

PARTNERSKA WSPÓŁPRACA KLUCZEM DO SUKCESU

Nad każdym etapem prac czuwali eksperci z działu sprawozdawczości MDDP Outsourcing, w tym biegli rewidenci, znający specyfikę sporządzania sprawozdań skonsolidowanych. Efektem końcowym korzystania z narzędzia było wygenerowanie kilkudziesięciu finalnych plików sprawozdań w formie elektronicznej XML, gotowych do podpisu przez klienta.

Dziękujemy Naszemu Klientowi za owocną współpracę!

Katowicki oraz warszawski zespół biura rachunkowego MDDP Outsourcing czekają na Państwa pytania. Chętnie przedstawimy Państwu pełną ofertę wraz z cennikiem usług sprawozdawczości finansowej i raportowania.